Leadis-tiimin vauhdikas vuosi tulossa päätökseen

Aija Siiriäinen Blogi Liisa Mäkelä Yleinen

Joulu ja vuodenvaihde lähestyvät, ja Leadis-tiimin vauhdikas ja tutkimushankkeiden osalta monipuolinen vuosi on tulossa tulee päätökseensä. On siis aika kerrata mitä tähän vuoteen on mahtunut ja millä mallilla tutkimusprojektimme jatkuvat ensi vuoden puolella. 

Leadis-tiimi on saanut lisävahvistusta ja -osaamista, kun joukkomme on tullut syksyn aikana mukaan projektitutkija Tania Biswas sekä tutkimusavustaja Juha Herttua. Tania on mukana UUDIS-hankkeessa tekemässä siihen sisältyvää kvantitatiivista tutkimusta. Juha keskittyy muiden tehtäviensä rinnalla siihen, kuinka erilaisia teknologisia ratkaisuja voitaisiin johtajuustutkimuksessa hyödyntää. 

Leadis-tiimissä on työskennelty kuluneen vuoden aikana aktiivisesti kolmen eri tutkimushankkeen parissa. 

Kriisien hybrideiksi hajauttamat työyhteisöt – miten uudet työntekijät pääsevät osaksi niitä? 

Tämän uusien työntekijöiden sosiaalista integraatiota etä- ja hybridityöyhteisöihin koskevan, Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen laadullisen aineiston keruu on saatu valmiiksi. Aineiston analyysi on jo hyvässä vauhdissa. Projektissa on tehty haastatteluja uusille työntekijöille, esihenkilöille sekä HR:n edustajille eri yrityksissä. Haastatteluiden tavoite on ollut hahmottaa, mikä merkitys eri toimijoilla on uuden työntekijän integroitumiselle tämän aloittaessa etä- ja hybridityössä. Haastatteluiden kautta olemme myös saaneet tietoa siitä, mitkä ovat integroitumisessa tunnistettavia keskeisiä haasteita ja edistäviä tekijöitä, ja miten työyhteisön sosiaaliset käytänteet ja vuorovaikutuksellisuus mahdollisesti heijastuvat työtehtävään asettumiseen etä- ja hybridityössä. 

Haastatteluista esiin nousseiden havaintojen sekä aihealueen tutkimuskirjallisuuden pohjalta on tekeillä myös opas. Siihen on koottu tietoa, käytännön ehdotuksia ja tuoreita ideoita uusien työntekijöiden perehdyttämiseen etä- ja hybridityössä työyhteisön sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta. Opas antaa vinkkejä siihen, millaisilla asioilla uutta työntekijää voidaan etä- ja hybridityössä tukea pääsemään sujuvasti mukaan uuteen yhteisöönsä. Oppaassa on myös näkökulmia siihen, miten kaikki osapuolet organisaatiossa voivat omasta roolistaan käsin tukea uuden työntekijän sosiaalista kiinnittymistä. Opas julkaistaan Etätyökompassin sivuilla ja se saa kaverikseen myös työkirjan, joka on suunnattu uusille työntekijöille.  

Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (UUDIS) 

UUDIS-hankkeessa tutkitaan kriisiajassa tehtävää opettajan työtä, johtajuutta, sekä roolissa suoriutumista ja työssä uudistumista. Millaista on työkäytäntöjen uudistaminen ja uudistamisen johtaminen kriisitilanteessa opetusalalla, milloin sitä tarvitaan ja miten edistetään? Näitä teemoja tutkiva UUDIS on Työsuojelurahaston rahoittama hanke, jonka Vaasan yliopisto ja Työterveyslaitos toteuttavat yhteistyönä.  

Hankkeen tutkimus perustuu erilaisiin aineistoihin, ja sen eräänä osana haastattelemme esihenkilöitä ja opettajia eri kouluasteilta (perus-, toinen aste, sekä ammattikorkea).  Aineistonkeruu on edennyt hyvin, ja onkin ollut kiintoisaa selvittää mitä asioita ja millaisin kokemuksin opetusalan henkilöt ovat kertoneet kriisiajasta ja sen vaikutuksista työskentelyssään. Vuodenvaihteen saapuessa on valtaosa monipuolisesta ja antoisasta haastatteluaineistosta saatu kerättyä, sekä alustavia löydöksiä samalla alkanut hahmottua. Aineisto tulee olemaan myös tärkeässä osassa, kun hankkeessa laaditaan ensi vuonna toimenpidetason suosituksia varautumiseen ja työskentelyyn kriisitilanteissa opetusalalla.  

Johtajuus etä- ja hybridityössä: esihenkilön ja alaisten välisten vuorovaikutussuhteiden kehittyminen ja yhteys työhyvinvointiin ja tulokselliseen työhön 

Tässä Liikesivistysrahaston rahoittamassa hankkeessa selvitämme miten vuorovaikutussuhteet esihenkilön ja alaisten välillä kehittyvät etätyössä ja hybridityöhön siirryttäessä, millaiset tilanteet ja olosuhteet ovat yhteydessä esihenkilö-alaissuhteisiin etä- ja hybridityössä, ja miten esihenkilö-alaissuhteiden kehittyminen on yhteydessä työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnämme jo aiemmin kerättyä haastatteluaineistoa, jonka avulla tarkastelemme johtajuutta hybridityön kontekstissa. Ensimmäiset analyysit on saatu hiljattain valmiiksi. Täydennämme ja rikastamme aineistoa keväällä keräämällä vielä uudelleen alustavien tulosten pohjalta kokemuksia hybridijohtajuudesta ja sitä edistävistä ja haastavista tekijöistä.   

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan uusia tapoja tutkia esihenkilö-alaissuhdetta ja sen muodostumista vuorovaikutustilanteissa hyödyntämällä uusia teknologisia ratkaisuja. Olemme jo päässeet kokeilemaan omien palavereidemme yhteydessä, muun muassa sitä, kuinka silmänliiketunnistusteknologiaa voisi hyödyntää, ja lisää pilottiaineistoa kerätään alkukeväästä. 

Kiinnostavan vuoden päätteeksi Leadis-tiimi haluaa toivottaa kaikille meitä seuranneille, tutkimustyöstämme kiinnostuneille sekä kanssamme yhteistyötä tehneille tahoille oikein mukavaa joulun aikaa ja uutta vuotta.  

Vastaa