TUTKIMUSPROJEKTIT

Käynnissä olevat projektit

LEADIS-tiimillä on parhaillaan kolme ulkoisesti rahoitettua projektia

Kriisien hybrideiksi hajauttamat työyhteisöt – miten uudet työntekijät pääsevät osaksi niitä?

Pandemian aikana uudet etätyöntekijät ovat olleet muita alttiimpia työyksinäisyydelle. Työyksinäisyys on riski hyvinvoinnille, sitoutumiselle ja suoriutumiselle. Hanke tuottaa tietoa uusien työntekijöiden sosiaalisesta integraatiosta etä- ja hybridityöyhteisöihin. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Etä- ja hybridityöpaikoille toteutetaan materiaalipaketti, joka sisältää toimenpidesuosituksia ja käytännön toimintaohjeita.

Ulkoisena rahoittajana Työsuojelurahasto.

Tiimi

 

Jussi Tanskanen
Liisa Mäkelä
Aija Siiriäinen

Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (Uudis)

Kriisien keskellä korostuu organisaatioiden kyky oppia ja ideoida uutta. Tutkimme työkäytäntöjen uudistamisen johtamista kriisitilanteessa opetusalalla. Tutkimus pohjautuu pandemian aikana kerättyihin aineistoihin sekä uuteen haastatteluaineistoon. Tulokset kertovat esteistä ja mahdollisuuksista, jotka ovat yhteydessä suomalaisen työelämän toimintakykyyn haastavissa tilanteissa. Tulosten pohjalta jalostetaan esihenkilöiden tarvitsema innovointia ja oppimista tukeva kriisijohtamisen malli.

Hanke tehdään yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Ulkoisena rahoittajana Työsuojelurahasto.

Tiimi

 

Laura Urrila
Tania Biswas
Liisa Mäkelä
Aija Siiriäinen

Johtajuus etä- ja hybridityössä: esihenkilön ja alaisten välisten vuorovaikutussuhteiden kehittyminen ja yhteys työhyvinvointiin ja tulokselliseen työhön

Tutkimushankkeessa selvitämme miten vuorovaikutussuhteet esihenkilön ja alaisten välillä ovat kehittyneet etätyöjakson aikana ja hybridityöhön siirryttäessä, millaiset tilanteet ja olosuhteet ovat yhteydessä esihenkilö-alaissuhteisiin etä- ja hybridityössä ja miten esihenkilö-alaissuhteiden kehittyminen on yhteydessä työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen.

Ulkoisena rahoittajana Liikesivistysrahasto.

Tiimi

 

Liisa Mäkelä
Jussi Tanskanen
Samu Kemppinen
Aija Siiriäinen
Juha Herttua

Aiemmat projektit

Alla kerrotaan päättyneistä LEADIS-tiimin projekteista.

Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen

Vuoden 2022 ajan kestäneessä tutkimusprojektissa tuotetiin uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Yksinäisyyteen yhteiskunnallisena ilmiönä kiinnitetään huomiota Suomessa jatkuvasti enemmän ja enemmän, mutta yksinäisyys työn kontekstissa eli työyksinäisyys on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa.

Tutkimushankkeemme pyrki tuomaan työyksinäisyyden käsitteen osaksi työhyvinvointiin liittyvää keskustelua. Pyrimme ymmärtämään ja levittämään syvällistä ymmärrystä etä- ja hybridityössä koetusta työyksinäisyydestä. Tutkimustulosten ja yritysyhteistyön avulla kehitimme mallia, jonka avulla työyhteisöissä voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Ulkoisena rahoittajana Työsuojelurahasto.

Tiimi

 

Liisa Mäkelä, projektinjohto
Jussi Tanskanen, vastaava projektitutkija
Hilpi Kangas, vastaava projektitutkija
Samu Kemppinen, projektitutkija
Laura Urrila, tohtorikoulutettava
Riitta Viitala, professori
Aija Siiriäinen, tutkimusavustaja

LEADIS-tutkimusprojekti [Leading From Distance]

LEADIS-tiimin etätyötutkimus käynnistyi maalikuussa 2020 ja saimme etätyön johtamisen tutkimukseen rahoitusta Business Finlandilta. Keskiössä oli pyrkimys tuloksellisen työtoiminnan edistämiseen hyvinvointia tukevan johtajuuden kautta. Tutkimusprojektin tavoitteina oli kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen kehittäminen, tiedon tuottaminen rakentamalla eri toimijatahoja yhteen tuova verkosto sekä yhteistoiminnallinen, tuotekehityksen mahdollistava työskentely. Projektissa kerättiin laaja pitkittäiskyselyaineisto sekä laadullinen haastatteluaineisto.

Ulkoisena rahoittajana Työsuojelurahasto ja Business Finland.

Tiimi

 

Liisa Mäkelä, henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtaja
Jussi Tanskanen, vastaava projektitutkija
Hilpi Kangas, vastaava projektitutkija
Samu Kemppinen, projektitutkija
Heini Pensar, projektitutkija
Toni Lehtimäki, projektitutkija
Johanna Jansson, tohtorikoulutettava
Ida-Maria Palmu, tutkimusavustaja

Mukana laadullisten tutkimushaastatteluiden toteuttamisessa pro gradu -tutkielmiaan varten olivat myös Tiia Nikander ja Johannes Karhu.