Yhdessä etä- ja hybridityössä! -tutkimusraportti

Jussi Tanskanen, Aija Siiriäinen, Samu Kemppinen, Liisa Mäkelä & Laura Urrila

Yhdessä etä- ja hybridityössä! : Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen

raporttikansi

Raportissa esitellään ”Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen” -tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeen tavoite oli tuoda työyksinäisyyden käsite osaksi työhyvinvoinnin ilmiötä ja tutkia työyksinäisyyden syitä ja seurauksia. Rakensimme kehittämismallin, jonka avulla työyhteisöissä voidaan sekä ennaltaehkäistä että vähentää työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Tutkimuksen aineistona oli tilastollinen 2020–2021 kerätty kolmen mittauspisteen pitkittäisaineisto sekä laadullinen kahtena ajankohtana kerätty haastatteluaineisto. Validoimme suomenkielisen työyksinäisyyden mittarin, joka toimii työkaluna niin tutkijoille kuin työyhteisöille. Työyksinäisyys oli tilastoaineiston perusteella suhteellisen yleistä, sillä noin 10 prosenttia vastaajista koki vahvaa työyksinäisyyttä, 20 prosenttia koki lievää työyksinäisyyttä. Työyksinäisyys lisääntyi etätyöjakson aikana näissä ryhmissä, kun taas vähäisesti työyksinäisillä muutosta ei tapahtunut. Työyksinäisyyden kokemista ehkäisivät kollegoiden kanssa viestiminen ja kollegoilta sekä esihenkilöltä saatava sosiaalinen tuki. Lisäksi työyksinäisyyttä kokevat toivoivat enemmän kasvokkaista vuorovaikutusta kollegoiden ja esihenkilön kanssa. Enemmän työyksinäisyyttä kokeneet suoriutuivat työstään heikommin, auttoivat kollegoitaan harvemmin, kärsivät enemmän työuupumuksesta ja kokivat vähemmän työn imua.

Haastatteluissa osa esihenkilöistä koki etä- ja hybridityön kuormittavammaksi, jonka myötä myös itsensä työssään yksinäisemmäksi. Myös merkityksellinen kanssakäyminen ja kasvokkaisen läsnäolon puute koetaan etätyössä haasteiksi ja lähityöpäiviä pidetään tärkeinä varsinkin, jos niihin sisältyy sosiaalista aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä. Etä- ja hybridityössä sosiaalisten suhteiden merkitystä, laatua sekä yhteisöllisyyden kokemusta vaikutti korostavan työsuhteen pituus, tiimin ikä ja se olivatko tiimin jäsenet toisilleen jo entuudestaan tuttuja ja oliko tiimin sisällä ehtinyt muodostua kaverisuhteita. Työyksinäisyyden ehkäisy liitettiin varsinkin työssä koettuun vertaisuuteen sekä avun ja tuen saamiseen.

Kehittämismallimme tavoitteena on edistää merkityksellisiä ja laadukkaita sosiaalisia suhteita työssä ja sitä kautta vähentää ja torjua työyksinäisyyttä. Työyhteisöjen tulee lisätä sosiaalista vuorovaikutusta ja luoda mahdollisuuksia myös epämuodollisille kohtaamisille.