Uusi LEADIS-tiimin tutkimushanke on alkanut!

Blogi Jussi Tanskanen Yleinen

LEADIS-tutkimustiimimme on aloittanut uuden Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen nimeltään: Kriisien hybrideiksi hajauttamat työyhteisöt – miten uudet työntekijät pääsevät osaksi niitä? Elokuuhun 2024 asti kestävän tutkimushankkeeni tarkoituksenaan tuottaa uutta tietoa uusien työntekijöiden sosiaalisesta integraatiosta etä- ja hybridityöyhteisöihin. Aiheen parissa työskentelee hankkeen päävastuullinen tutkija professori Liisa Mäkelä, projektitutkijat Jussi Tanskanen ja Samu Kemppinen, tutkimusavustaja Aija Siiriäinen ja kuvataiteilija Sirpa Varis.  

COVID-19 pandemia lisäsi pysyvästi etä- ja hybridityön määrää suomalaisessa työelämässä. Etätyö yleistyi alunperin jo hieman 1970-luvun energiakriisin seurauksena, ja käynnissä olevat ja mahdolliset tulevaisuuden kriisit liittyen esimerkiksi energiaan, geopolitiikkaan tai yleiseen turvallisuuteen vahvistavat etätyön merkitystä. Etätyösuosituksia on annettu Suomessa jo jopa sääolosuhteiden vuoksi. Etä- ja hybridityö mahdollistaa organisaatioille säästöjä toimistotilojen suhteen ja se on saavuttanut joustavuutensa ja ajansäästön vuoksi suurta suosiota työntekijöiden keskuudessa, joten tämä tietotyöläisten työnteon paikkoihin liittyvä “uusi normaali” tuskin tulee väistymään.  

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet työn sosiaalisen luonteen muuttuvan ja vaikeutuvan etätyössä. Muun muassa työtovereiden satunnaisten tapaamisten ja vuorovaikutuksen on todettu vähenevän sekä väärinymmärrysten lisääntyvän. Etä- ja hybridityö voi siis asettaa esteitä laadukkaiden sosiaalisten suhteiden muodostumiselle, joka on haaste etenkin uusille työntekijöille, joiden organisaatioon sosiaalistumisen prosessi on käynnissä. Jos työpaikat eivät huomioi esimerkiksi perehdytyksessä uusia työnteon tapoja, on suuri riski, ettei uusien työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tarve tyydyty, työyksinäisyys lisääntyy, joka heijastuu negatiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin, sitoutumiseen ja suoriutumiseen. 

Tämä hanke tuottaa tieteellistä tietoa uusien työntekijöiden työyksinäisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta etä- ja hybridityön kontekstissa ja tunnistaa ja kehittää keinoja niiden muokkaamiseksi myönteiseen suuntaan. Kehitettävien toimenpidesuositusten avulla työpaikoilla voidaan luoda sosiaalinen turvaverkko kriisien tuottaman epävarmuuden tilanteessa myös uusille työyhteisön jäsenille. Tutkimushanke laajentaa LEADIS-tiimin työtä etä- ja hybridityön sekä työyksinäisyyden parissa ja hyödyntää aiemman hankkeen tuottamaa kehittämismallia. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä hankkeen aikana kolmesta yhteistyöorganisaatiosta kerättävään haastatteluaineistoon.  

Tutkimushankkeen tuloksia tullaan esittelemään niin kotimaisissa kuin kansainvälissikin tieteellisissä konferesseissa ja tieteellisiä artikkeleja julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Tiedeyhteisön lisäksi viestimme työelämätoimijoille ja muille kiinnostuneille mm. blogi-kirjoituksilla sekä sosiaalisen median julkaisuilla. Hankkeessa kehitetään myös materiaalipankki, jonka avulla työpaikat, joissa tehdään etä- ja hybridityötä voivat kehittää toimintatapojaan uusien työntekijöiden organisatorisen sosialisaation edistämiseksi. Työyhteisölle suunnattu materiaalipankki hyödyntää muun muassa LEADIS-tiimin työyksinäisyyden kehittämismallia  ja sisältää oppaan, työkirjan ja virtuaalipostereita/kortteja.  

Vastaa