Uusi työyksinäisyyttä käsittelevä tutkimushanke on käynnistynyt!

Asiantuntijakynä Jussi Tanskanen

Etätyö lisääntyi koronakriisin seurauksena merkittävästi. Tämän lisäksi uudet työnteon tavat, digitaalinen työympäristö ja työyhteisöjen hajautuminen ovat muuttaneet työn sosiaalista kontekstia jo ennen yksin tehtävän etätyön lisääntymistä, mutta varsinkin sen seurauksena. Etä- ja hybridityön sekä hajallaan toimivien työyhteisöiden on ennustettu jäävän työelämän pysyviksi piirteiksi COVID-19-pandemian jälkeenkin1. Tämän seurauksena työyhteisöjen sosiaaliset toimintakäytännöt, jotka ovat tähän saakka muotoutuneet työyhteisöjen jäsenten fyysisen läsnäolon ehdoilla, ovat vankassa murroksessa ja vaativat nopeaa kehittämistä vastaamaan uusia työnteon tapoja. Jos siinä ei onnistuta, on vaarana uudenlaisten työhyvinvoinnin riskien realisoituminen laajassa mitassa. Yksi iso riski on työyksinäisyyden lisääntyminen. Työyksinäisyydellä tarkoitetaan epätyydyttäväksi koetuista työhön liittyvistä sosiaalisista suhteista kumpuavaa negatiivista tunnereaktiota.

Työyksinäisyys on jäänyt tutkimuksen ja yleisen julkisen keskustelun saralla vähäiselle huomiolle, vaikka yleisemmin yksinäisyyteen on Suomessa kiinnitetty huomiota huolestuttavana yhteiskunnallisena ilmiönä2, sillä jo ennen koronakriisiä yksinäisyyden on havaittu lisääntyvän samanaikaisesti kuin kasvokkainen vuorovaikutus vähenee ja osittain korvaantuu digitaalisella viestinnällä3 ja koronakriisin myötä yksinäisyyden kokeminen on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronakriisin myötä Suomessa4.

LEADIS-tutkimusryhmä keskittyy Työsuojelurahaston rahoittamassa vuoden 2022 kestävässä hankkeessa tutkimaan juurikin etä- ja hybridityössä koettua työyksinäisyyttä. Suomalainen työelämä saa tutkimushankkeemme avulla lisää tietoa siitä muun muassa, millaiset toimintatavat digitaalisessa työympäristössä lähityöyhteisön kanssa (esihenkilö, kollegat) ehkäisevät työyksinäisyyttä ja miten työyksinäisyyden kokemusten kanssa kykenee suoriutumaan työelämässä. Tuotamme myös tietoa hyvistä käytänteistä ja tutkimustulosten ja yritysyhteistyön avulla kehitämme mallia, jonka avulla työyhteisöissä voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Tutkimushankkeen yksi keskeinen kontribuutio on tuoda työyksinäisyyden käsite osaksi suomalaista työhyvinvointiin liittyvää keskustelua ja toimintaa, ja edistää ymmärrystä sosiaalisen hyvinvoinnin taustoista ja merkityksestä työelämässä. Ilmiön paremman ymmärryksen avulla työhyvinvoinnin johtaminen erilaisissa organisaatioissa monipuolistuu ja siten voidaan aiempaa paremmin huomioida strategisesti tärkeitä työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueita. Työyksinäisyyden tunnistamista varten julkaisemme työkalun (mittari) tutkijoiden ja työyhteisöjen käyttöön.

 

Tutkimushankkeen tavoitteet:

  • Tuottaa ja levittää uutta ymmärrystä työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa
  • Tuottaa tutkimustietoa työyksinäisyyden kehityksestä etätyöjakson kuluessa
  • Tuottaa uutta tietoa työyksinäisyyden riskitekijöistä etä- ja hybridityön kontekstissa
  • Tuottaa uutta tietoa työyhteisön toimintatavoista ja käytänteistä, jotka ovat yhteydessä työyksinäisyyteen etätyössä
  • Tuottaa uutta tietoa kuinka työyksinäisyyden haitallisilta seurauksilta voi suojautua etätyössä

 

Tutkimushanke keskittyy talven ja kevään ajan LEADIS-hankkeessa kerätyn tilastollisen yritysaineiston tutkimiseen, uuden haastatteluaineiston keräämiseen ja analysointiin sekä työyksinäisyyttä ehkäisevän ja vähentävän kehittämismallin luomiseen. Kesäkuussa aloitamme kehitysmallin pilotoinnin ja kehittämisen kolmessa eri yhteistyöorganisaatiossa.

Vastaa