Mitkä kommunikaatiovälineet olivat tärkeimpiä etätyöntekijöille?

Blogi Kyselytutkimus Samu Kemppinen Tutkimuskynä Yritysaineisto

Etätyössä kommunikointi esihenkilön ja työkavereiden kanssa vaatii teknologiavusteista lähestymistapaa. Työntekijöiden ja esihenkilöiden viestintä siirtyy etätyössä pois tavallisesta kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta kohti teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, mikä asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä haasteita työssä tapahtuvalle viestinnälle. Työntekijöiden kokemukset eri viestintätapojen tärkeydestä työssään muodostavat pohjan välineiden käytettävyydelle ja hyödyllisyydelle.

Etätyökyselyn toisella kierroksella kysyimme vastaajilta (N = 1060) etätyöhön liittyvästä kommunikaatiosta. Kartoitimme vastaajien käyttämiä kommunikointikanavia etätyökontekstissa sekä vastaajien kokemusta näiden kommunikointikanavien tärkeydestä. Vastaajat arvioivat kunkin kommunikaatiovälineen tärkeyttä asteikolla ei ollenkaan tärkeä 1 – 5 erittäin tärkeä.

Esihenkilön sekä kollegoiden kanssa kommunikoidessa videoneuvottelusovellusten käyttö ilman kameraa, sähköposti ja erilaiset viestisovellukset korostuivat tärkeimpinä viestintävälineinä (ks. kuvio 1 ja kuvio 2). Videoneuvottelusovellusten käyttö kamera päällä ja puhelimen käyttö koettiin puolestaan vähemmän tärkeinä viestintätapoina. Kasvokkainen vuorovaikutus koettiin tärkempänä kuin puhelimen käyttö tai videoneuvottelusovellusten käyttö kameran kanssa.

Kuvio 1. Kommunikointivälineiden keskimääräinen tärkeys esihenkilön kanssa viestittäessä.

 

Kuvio 2. Kommunikointivälineiden keskimääräinen tärkeys kollegoiden kanssa viestittäessä.

 

Keskiarvoerot kommunikointivälineiden välillä eivät kuitenkaan olleet kovin suuria lukuun ottamatta videosovellusten käyttöä kamera päällä, joka arvioitiin huomattavasti vähemmän tärkeäksi muihin välineisiin verrattuna. Tämä on siinä mielessä yllättävää, että regressioanalyysin perusteella suurempi kameran käyttömäärä kollegojen kanssa käytävässä viestinnässä oli yhteydessä vähäisempään työyksinäisyyden kokemukseen (β = – 0,13; p = 0,028). Ilman kameraa tapahtuvassa viestinnässä vastaavaa yhteyttä työyksinäisyyteen ei ollut. Työhyvinvoinnin kannalta videoneuvottelupalavereissa kameran käyttäminen voikin olla hyödyllistä lieventämään etätyössä koettua työyksinäisyyttä. Videoneuvottelusovellukset ilman kameraa koettiin kuitenkin sähköpostin ja viestisovellusten ohella tärkeimmäksi kommunikointivälineeksi etätyössä sekä esihenkilöiden että kollegoiden kanssa tapahtuvassa viestinnässä.

Vastaa