Home office.
Pexels

Työtuoli ja –huone lisäävät etätyöhyvinvointia

Blogi Kyselytutkimus Samu Kemppinen Tutkimuskynä Yritysaineisto

Etätyötä tekeville työntekijöille tärkeitä työvälineitä ovat erilaiset tekniset laitteistot ja ohjelmistot, mutta myös tyypilliset toimistoissa olevat fyysiset työvälineet ovat oleellisia työhyvinvoinnin ja työtehtävistä suoriutumisen kannalta. Etätyön tekeminen voikin olla haastavampaa, kun ei ole mukavaa työtuolia tai edes rauhallista tilaa, missä työskennellä. Työvälineiden ja työtilojen puutteesta aiheutuva huono ergonomia ja rauhattomampi työympäristö voivatkin heikentää etätyöntekijän työhyvinvointia. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen etätyöntekijöiden ergonomisen työtuolin ja työhuoneen tai muun rauhallisen tilan yhteyksiä erilaisiin työhyvinvointia kuvaaviin indikaattoreihin. Tutkimusaineistona on kevään 2020 ja kesän 2020 aikana kerätty aineisto erään suuren yrityksen työntekijöistä, joista tarkastellaan vain etätyötä tekeviä työntekijöitä (n = 1195). Analyyseissa kontrolloidaan sukupuolen, iän ja lähijohtaja-aseman vaikutus yhteyksiin.

 

Ergonomia korostuu etätyössä

Tarkastelu lähti liikkeelle työtuolin yhteyksien selvittämisestä. Työhuoneen lisääminen malliin muutti joitakin yhteyksiä ja työhuone osoittautui joitakin yhteyksiä paremmin selittäväksi tekijäksi. Syynä tähän on luultavasti työhuoneen ja työtuolin keskinäinen riippuvuus, sillä vain harvoilla, joilla ei ole työhuonetta, on ergonominen työtuoli. Ergonominen työtuoli voi siten olla osittain osana työhuoneen yhteyttä hyvinvoinnin indikaattoreihin.

Työtuolilla oli kuitenkin itsenäinen positiivinen yhteys fyysiseen hyvinvointiin ja työn imuun (ks. Kuvio 1). Parempi ergonomia edesauttaa fyysistä hyvinvointia ja työhön pystyy myös uppoutumaan paremmin, jolloin koetaan vahvempaa työn imua. Ergonomisen työtuolin omaavat ihmiset tunsivat myös olevansa vähemmän yksinäisiä työssään, mikä on kiinnostava empiirinen havainto. Teoreettisesti tälle yhteydelle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä selitystä, mutta mahdollisesti hyvällä työtuolilla on mukava istua ja jutella työkavereiden kanssa enemmän. Toisaalta kyseinen yhteys voi olla myös sattumaa, sillä tilastollisesti merkitsevissäkin yhteyksissä on siihen riski olemassa.

Työhuoneella tai muulla rauhallisella tilalla oli positiivinen yhteys fyysiseen hyvinvointiin, työn imuun sekä työn ja muun elämän väliseen tasapainoon. Työhuone mahdollistaa enemmän tilaa vaativien työvälineiden (esim. työpöytä) sijoittamisen etätoimistolle ja voi parantaa keskittymistä sulkemalla etätoimiston muuhun elämään liittyvät tekijät tilan ulkopuolelle. Työhuoneeseen tai rauhalliseen tilaan sijoittuminen siten voikin parantaa työn ja muun elämän välistä tasapainoa etätyötä tehdessä. Työhuoneen tai muun rauhallisen tilan omaavat työntekijät kokivat myös vähemmän työuupumusta, mikä voisi selittyä paremmalla työstä irrottautumisella. Kaikkien testattujen mallien selitysasteet olivat kuitenkin hyvin pieniä, joten muilla tekijöillä on suurempi vaikutus työhyvinvointiin kuin työtuolilla tai työhuoneella.

 

Resarch figure: a work chair and a study/office room indicate well-being at work.Kuvio 1: Työtuolin ja työhuoneen yhteydet työhyvinvoinnin indikaattoreihin

 

Ergonomisen työtuolin omistaminen oli etätyökontekstissa positiivisesti yhteydessä moniin työhyvinvointia ilmaiseviin mittareihin, mikä kuvastaa ergonomian merkitystä yhtenä työhyvinvoinnin lähteenä etätoimistolla. Vastaavasti työhuoneen tai muun vastaavan rauhallisen tilan tarpeellisuus korostuu etätyössä, sillä työtä tehdään hyvin erilaisissa olosuhteissa. Työhuoneen puuttumisen vaikutukset voivat esiintyä esimerkiksi keskittymisen herpaantumisena ympäristössä oleviin asioihin, työstä palautumisen vaikeuksina sekä fyysisenä pahoinvointina puutteellisen ergonomian vuoksi. Työhuoneella ja ergonomisella työtuolilla oli positiivinen yhteys etätyöntekijän työhyvinvointiin, mikä oli todettavissa myös tällä tutkimusaineistolla. Mallien selitysasteet olivat kuitenkin hyvin pieniä, joten muut tekijät selittävät työhyvinvointia paremmin kuin työtuoli ja työhuone. Etätyöntekijöiden työhyvinvoinnin kannalta kuitenkin kaikki parannukset ovat tervetulleita, erityisesti konkreettisesti toteutettavissa olevat sellaiset.

Etätyöntekijöiden kotitoimistojen tai muiden käytössä olevien tilojen varustelun olisikin hyvä vastata lähityötä tekevien toimistoja. Ergonomian parantaminen onnistuu työvälineiden siirtämisellä varsinaisesta toimistosta etätoimistolle, mutta työhuoneen tai rauhallisen työtilan takaaminen onkin haastavampi kysymys. Etätyöntekijöiden työtilojen tilannetta onkin syytä tutkia ja pohtia yhdessä työntekijöiden kanssa mahdollisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Vastaa