Remote work in a café.
Unsplash

Ketkä vastasivat yrityksille suunnattuun etätyökyselyyn?

Blogi Kyselytutkimus Samu Kemppinen Tutkimuskynä Yritysaineisto

Alkuperäinen teksti julkaistu 23.9.2020

 

Koronaviruksen seurauksena etätyöhön siirtymisestä tuli välttämättömyys monissa yrityksissä. Yritysten etätyön tutkimista varten kerättiin 1257 vastaajan aineisto, jossa kartoitettiin monipuolisesti etätyön tekemistä. Aineisto kerättiin erään suuren yrityksen kymmenestä toimiyksiköstä verkkopohjaisella kyselylomakkeella 14.5.2020 – 26.6.2020 välisenä aikana. Aineisto tarjoaa kattavaa tietoa suuressa yrityksessä tehtävästä etätyöstä ja mahdollistaa useiden etätyöhön, johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien kysymysten tarkastelun. Tässä blogikirjoituksessa keskitytään kuvailemaan ja esittelemään aineistoa.

Vastaajista 75 % on miehiä ja 22 % on naisia. Aineiston miespainotteisuus luultavasti selittyy yrityksen toimialalla. Vastaajista 3 % ilmoitti sukupuolekseen muun tai ei halunnut vastata kysymykseen.

 

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 36-vuotiaita vastaajia on 23 %, 36–50-vuotiaita 48 % ja yli 50-vuotiaita 29 %. Keski-ikäisiä vastaajia on enemmän kuin nuoria tai vanhempia vastaajia, mikä on tavallista työelämässä. Vastaajien iän keskiarvo on noin 44 vuotta, joten aineisto vaikuttaa painottuvan keski-ikäisiin vastaajiin. Kuitenkin myös nuoret ja vanhemmat vastaajat ovat hyvin edustettuina aineistossa.

 

 

Työhön liittyvät kysymykset

Suurin osa vastaajista (80 %) on ylempiä toimihenkilöitä. Alempia toimihenkilöitä on 12 %, alihankkijoita 3 %, harjoittelijoita 3 % ja johtoa 2 % vastaajista. Näin ollen aineisto painottuu työntekijöiden näkemyksiin poikkeusolojen aikana tehdystä etätyöstä.

 

 

Noin kuudesosa (16 %) vastaajista raportoi olevansa esimiesasemassa. Henkilöstöryhmään verrattuna esimiesasemassa olevia on eniten ylempien toimihenkilöiden ryhmässä. Suurin osa (84 %) vastaajista ei kuitenkaan ole esimiesasemassa.

 

 

Työvuosien tarkastelussa voidaan huomata vastaajien jakautuvan suhteellisen tasaisesti eri kokemusryhmien kesken. Nykyisessä yrityksessä alle kuusi vuotta työskennelleitä on 28 %, 6–15 vuotta työskennelleitä 37 % ja yli 15 vuotta työskennelleitä 35 % vastaajista. Vastaajien työvuosien keskiarvo on noin 13 vuotta, mikä kertoo vastaajien painottumisesta pitkään yrityksessä työskennelleisiin henkilöihin.

 

 

Vastaajien perhetilanne

Vastaajien perhetilanne voi myös vaikuttaa etätyöskentelyyn, sillä perhe voi olla läsnä kotiympäristössä. Etätyön kannalta haasteellista voikin olla esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittaminen, jolloin vastaajien perhetilanne on syytä huomioida. Suurin osa  (78 %) vastaajista on parisuhteessa ja asuu kumppaninsa kanssa. Vastaajista 7 % on parisuhteessa, mutta ei asu kumppaninsa kanssa ja 15 % vastaajista ei ole parisuhteessa.

 

 

Lasten asumistilanteen osalta vastaajat ovat jakautuneet pääosin kahteen ryhmään. Hieman yli puolella (53 %) vastaajista ei ole lapsia taloudessaan, kun taas lähes puolella (44 %) on lapsia kokoaikaisesti taloudessa. Pienellä osalla (3 %) vastaajista on lapsia taloudessaan osan ajasta.

 

 

Kokonaisuudessaan yrityksille suunnattuun etätyökyselyyn vastasi monipuolinen vastaajajoukko. Aineistossa on esimiehiä ja työntekijöitä, vanhempia ja nuorempia vastaajia sekä pitkään ja vähemmän aikaa yrityksessä työskennelleitä. Lisäksi vastaajia on eri henkilöstöryhmistä. Vahvimmin aineistossa ovat esillä miesten, keski-ikäisten ja pitkään yrityksessä työskennelleiden työntekijöiden näkemykset etätyöstä. Aineisto mahdollistaa monenlaisten etätyöhön liittyvien kysymysten tarkastelun ja tarjoaa tuoretta tietoa poikkeusolojen aikaisesta etätyöskentelystä suuressa yrityksessä.

Vastaa