A stressed man.
Unsplash

Opetusalan ammattilaisten stressi ja työuupumus poikkeusolojen aikana

Blogi Kyselytutkimus Opettaja-aineisto Samu Kemppinen Tutkimuskynä

Alkuperäinen teksti julkaistu 03.7.2020

 

Opetusalalla etätyöhön siirtyminen tarkoitti uusien tietoteknisten välineiden ja sovellusten käyttöönottoa opetuksessa. Opettajat joutuivat myös suunnittelemaan oppitunnit uudelleen nopealla aikataululla. Tällainen nopea ja vaativa siirtyminen etätyöhön on voinut aiheuttaa stressiä. Työn vaatimusten kasvu ja stressi ovat puolestaan voineet toimia työuupumusta pahentavina tekijöinä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan opetusalan ammattilaisten kokemaa stressiä ja työuupumusta.

Opetusalan ammattilaisten stressi on asteikolla 1–5 mitattuna kokonaisuudessaan hieman keskitasoa korkeammalla (ka 3,16). Matalinta stressiä kokivat keskiarvojen perusteella korkeakoulujen opettajat (ka 2,69) ja ammattioppilaitosten opettajat (ka 2,75), kun taas peruskoulun aineenopettajat (ka 3,32) ja luokanopettajat (ka 3,29) raportoivat korkeinta stressiä. Oppilasmäärän mukaan tarkasteltuna voidaan havaita, että stressi kasvaa oppilasmäärän kasvaessa. Alle 30:tä oppilasta opettavat raportoivat matalampaa stressiä (ka 3,06) kuin opettajat, joilla on 30–100 oppilasta (ka 3,15) tai yli 100 oppilasta (ka 3,27). Kokonaisuudessaan erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria, sillä stressi pysyy kaikissa ryhmissä lähellä keskitasoa.

 

Stressi ammattinimikkeiden ja oppilaiden määrän mukaan

 

leadis_opetusala_stressi2-1024x651

 

Ikäryhmien välillä tarkasteltuna stressissä voidaan havaita eroja. Yli 55-vuotiaat kokevat keskimäärin alhaisempaa stressiä (ka 2,94) kuin nuoremmat. Alle 36-vuotiailla (ka 3,25) ja 36–55-vuotiailla (ka 3,23) stressi on lähes samalla tasolla. Nuorempien kokema korkeampi stressi voi selittyä työskentelyolosuhteilla, sillä kotona asuvat lapset voivat hankaloittaa etätyön tekemistä ja työn ja perhe-elämän tasapainottamista.

Perhetilanteen osalta voidaan havaita, että korkeampaa stressiä kokevat parisuhteessa olevat, mutta ei yhdessä asuvat (ka 3,30). Lisäksi samassa taloudessa asuvat alle 17-vuotiaat lapset vaikuttavat kasvattavan vastaajien stressiä. Vastaajilla, joilla ei asu alle 17-vuotiaita lapsia kotona, stressi pysyy alhaisemmalla tasolla (ka 3,09) kuin vastaajilla, joilla asuu alle 17-vuotiaita lapsia kokoaikaisesti (ka 3,24) tai osan ajasta (ka 3,26).

 

Stressi iän, parisuhteen ja lasten asumistilanteen mukaan

 

leadis_opetusala_stressi3

 

Stressin tarkastelussa on hyvä kiinnittää huomiota stressin lähteeseen. Stressiä voi aiheutua monista syistä, mutta etätyöskentelyn kannalta kiinnostavinta on itse työstä aiheutuva stressi. Opetusalan ammattilaisten kokemasta stressistä suurin osa vaikuttaa aiheutuvan työstä. Puolella vastaajista yli 70 % stressistä aiheutuu työstä. Lähes kolmasosalla (30 %) työstä aiheutuu 50–70 % stressistä ja neljäsosalla (20 %) työstä aiheutuu alle 50 % stressistä.

 

leadis_opetusala_stressi1-1280x720

 

Opetusalan ammattilaisten keskimääräinen työuupumus on lähellä keskitasoa (ka 2,7, asteikolla 1–6). Korkeinta työuupumus on peruskoulun aineenopettajilla (ka 2,88) ja lukion aineenopettajilla (ka 2,83). Matalinta työuupumus on korkeakoulun opettajilla (ka 2,32) ja varhaiskasvatuksen opettajilla (ka 2,34). Opetettavien oppilaiden määrä vaikuttaa kasvattavan työuupumusta. Alle 30:tä oppilasta opettavat raportoivat alhaisempaa stressiä (ka 2,58) kuin opettajat, joilla on 30–100 oppilasta (ka 2,68) tai yli 100 oppilasta (ka 2,85).

 

Työuupumus ammattinimikkeiden ja opetettavien määrän mukaan

 

 

Ikäryhmien mukaan tarkasteltuna voidaan huomata eroja työuupumuksessa. Yli 55-vuotiailla työuupumus (ka 2,55) on matalammalla tasolla kuin alle 36-vuotiailla (ka 2,75) tai 36–55-vuotiailla (ka 2,75). Työuupumuksessa ilmeneviä eroja voivat selittää stressin tapaan nuoremmilla kotona asuvat lapset. Parisuhteen ja lasten asumistilanteen mukaan tarkasteltuna tulokset ovat saman suuntaisia stressistä esitettyjen tulosten kanssa.

 

Työuupumus iän, parisuhteen ja lasten asumistilanteen mukaan

 

 

Kokonaisuudessaan opetusalan ammattilaisten stressi ja työuupumus pysyttelevät lähellä keskitasoa. Yli 55-vuotiaat opetusalan ammattilaiset vaikuttavat kokeneen vähemmän stressiä ja työuupumusta koronakriisin ja etätyön aikana kuin nuoremmat vastaajat. Tämä ikäryhmittäinen ero stressin ja työuupumuksen välillä voi osittain selittyä perheellisyydellä, sillä etätyöskentely voi olla vaativampaa lasten ollessa kotona. Korkeakoulujen opettajilla stressi ja työuupumus pysyivät matalampana kuin muilla ryhmillä, ja peruskoulujen aineenopettajat puolestaan raportoivat keskimäärin korkeampaa stressiä ja työuupumusta.

Vastaa