Peliprototyyppien testit

 

Kierrätyskisa

Kierrätyskisa-peliprototyypin käyttäjätestauksen osalta valmistelut aloitettiin jo ennen prototyypin valmistumista. Lakeuden Etappi tekee kouluyhteistyötä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata sijaitsevien koulujen kanssa. Täten oli luonnollista kohdistaa prototyypin testaaminen pääasiassa Etelä-Pohjanmaan alakoululaisille.

Kierrätyskisa-peliprototyypille valmisteltiin testauskyselyt erikseen sekä opettajille että oppilaille yhteistyössä Lakeuden Etapin kanssa. Pelin testauspyynnöt lähetettiin Lakeuden Etapin yhteistyökouluihin sekä myös muutamiin muihin kouluihin ympäri Suomen keskittyen kuitenkin erityisesti Etelä-Pohjanmaalle. Peli saatiin testattavaksi myös Vaasan yliopiston Human Computer Interaction -kurssille yhdeksi harjoitustyön vaihtoehdoksi laatia siitä käytettävyystestaus.

Kierrätyskisan kyselyllä kerätty palaute osoittautui arvokkaaksi pelin mahdollista jatkokehittämistä varten.

Tutustu tarkemmin Kierrätyskisa-peliprototyypin palautteeseen. (pdf)

 

Oman talouden hallinta

Oman talouden hallinta -peliprototyyppiä testattiin lokakuussa 2020 Vaasan yliopiston uusille opiskelijoille järjestetyllä pilottikurssilla ”Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan”. Kurssi liittyy valtakunnalliseen DigiConsumers -hankkeeseen ja se on pakollinen kaikille Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoille. Kurssilla oli yli 200 opiskelijaa ja heistä 155 antoi tutkimusluvan.

Peliprototyypille luotiin testauskysely ja sen tekeminen oli osa kurssin pakollista työskentelyä. Kyselylomakkeen kysymykset koskivat oman talouden hallinnan tärkeyttä ja kiinnostavuutta, pelin pelaamista, mahdollisia pelin loppumisen syitä, pelin pelattavuutta, opintojen rahoitusta, ajatuksia opintolainasta, ajatuksia työn tekemisestä opintojen ohella, työllistymistä valmistumisen jälkeen ja ylivelkaantumista. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, miten pelaaja onnistui tasapainoilemaan pelissä talouden, sosiaalisten suhteiden, onnellisuuden ja opintomenestyksen kanssa sekä sitä, mitä uutta oppi peliä pelaamalla ja miten peliä kehittäisi parempaan suuntaan.

Tutustu tarkemmin Oman talouden hallinta -peliprototyypin palautteeseen. (pdf)

 

Kotimaskotti

Testausta varten Aistico Oy ja hankeryhmä suunnittelivat kriteerejä testattaville kotitalouksille, jonka perusteella Aistico Oy haki prototyypille halukkaita testaajakotitalouksia erillisen kyselyn kautta. Samanaikaisesti hankeryhmä valmisteli testaajille ennen asennusta sekä asennuksen jälkeen täytettävät kyselylomakkeet, joiden avulla pystyttäisiin arvioimaan pelityypin vaikuttavuutta.

Kaikkiaan testattavia kotitalouksia oli 10. Ensimmäiset valmiit anturit asennettiin lokakuussa 2020 kolmeen kotitalouteen kahdeksi viikoksi, jotta asennukseen ja anturien toiminnan varmistamisen prosesseja pystyttäisiin vielä tarvittaessa korjaamaan. Yhteensä viittä anturisarjaa kierrätettiin kotitalouksissa aina siten, että aina kahden viikon testijakson päätyttyä anturit siirrettiin seuraaviin kotitalouksiin.

Ensimmäisten käyttötestien kohdalla esiintyi odotetusti pieniä ongelmia, joita voitiin aina parantaa seuraavissa asennuksissa. Hankalimpina ongelmina prototyyppilaitteiston asennuksissa kehittäjä koki esimerkiksi sen, että vesimittareita on monia erilaisia ja ne sijaitsevat hankalissa paikoissa siten, ettei anturin turvallinen asennus ole mahdollista. Lisäksi koettiin erilaisia yhteensopivuusongelmia korimaskotin sovelluksen asennuksissa erilaisiin Android-laitteisiin. Esimerkiksi antureiden lähettämissä tuloksissa oli joissain tilanteissa rekisteröintiongelmia. Myös erilaiset yhteyksien päällä pysymisen sekä akkujen tyhjenemiseen liittyvät ongelmat varjostivat osaa testauksessa olleita kotitalouksia. Kehittäjä kuitenkin totesi pystyneensä matkan varrella ratkaisemaan monet ongelmista.

Yhteensä Kotimaskotti-prototyyppiä testattiin kymmenessä erilaisessa kotitaloudessa Etelä-Pohjanmaan alueelle. Kehittäjän oma kokemus prototyypin kehittämisestä oli se, että projektin aikana on opittu paljon ja yritys on saanut kerättyä valtavan määrän tuotteen jatkokehittämisen kannalta tärkeää tietoa. Käyttäjätestien aikana esiin tuli monia sellaisia ongelmia, joita ei kehittäjän omissa testeissä esiintynyt.

Tutustu tarkemmin Kotimaskotti -peliprototyypin palautteeseen. (pdf)