Sukupuolten tasa-arvo

EAKR-hankkeiden linjausten mukaisesti hankkeessa suoritettiin myös sukupuolinäkökulman analysointi.

Viime vuosina on tutkittu runsaasti pelejä ja pelillisyyttä samalla kun niiden käyttö on monipuolistunut mm. koulutuksessa. Pelien ja pelillisyyden suosion lisääntyessä on kasvanut tietoisuus mahdollisuudesta hyödyntää niitä ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen muutoksessa. Toisaalta hyötypelien osuus peleistä ei ole vielä kovin suuri ja yleensä niitä ei koeta kovin viihdyttäviksi. Tässä hankkeessa pelejä ei erityisesti lähdetty kehittämään kummallekaan sukupuolelle, vaan hankkeen teemanäkökulmat ja kohderyhmät edellä. Toisaalta haluttiin kiinnittää huomioita pelillisiin tekijöihin, joita nais- ja miesnäkökulmat mahdollisesti huomioivat. Analysointiin ei käytetty tähän asiaan perehtyneitä asiantuntijoita. Peliprototyyppien testaamisen yhteydessä kysyttiin testaajan sukupuoli. Kierrätyskisan (n=82) ja Oman talouden hallinnan (n=171) peliprototyyppien testaajista noin puolet oli miehiä ja naisia. Kotimaskotti-peliprototyypin testaajista suurempi osuus oli miehiä, mutta otos oli tässä pieni (n=10) ja tavoitteena oli saada testiin mukaan eri tyyppisiä asumismuotoja.

Testipalautteen sukupuolivaikutusten arviointi: Oman talouden hallinnan peliprototyypin testipalautteiden perusteella oleellisia sukupuolten välisiä eroavaisuuksia ei ollut. Kierrätyskisan testipalautteen perusteella näyttäisi siltä, että pojat eivät kokeneet pelin pelaamista yhtä helppona kuin tytöt. Muuten mitään oleellisia eroavaisuuksia ei ollut. Kotimaskotin testaamisen yhteydessä ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä vastaavaa analyysia, koska otos oli liian pieni ja koska kysely koski kotitalouksia kokonaisuutena.

Hankkeessa työpajoihin osallistujia ei valittu, vaan ne olivat kaikille avoimia sukupuolesta riippumatta. Siksi hanke tarjosi tasavertaiset osallistumismahdollisuudet jokaiselle peleistä ja pelillisyydestä kiinnostuneelle. Yhteistoiminnallisten menetelmien avulla lisättiin eri ikäisten ja eri sukupuolta edustavien myös eri koulutustaustan omaavien henkilöiden tasa-arvoa. Peliprototyyppien valinnassa pisteytettiin peli-ideoiden elementit eikä sukupuolella ollut vaikutusta.

Hankkeessa huomioitiin miesten ja naisten mukana oleminen hankkeen eri vaiheissa sekä hallinnon tasoilla: kumpaakin sukupuolta oli mukana hanketyöryhmässä, työpajoissa alustajina, peli-ideoiden kehityksessä sekä peliprototyyppien kehittämisessä, pelien testaajina sekä koko hankkeen koordinoinnissa ja ohjauksessa. Valtavirtaistamismenetelmänä toimi peliprototyyppien testaaminen peruskoululuokissa sekä uusilla kauppatieteen yliopisto-opiskelijoilla. Kotimaskotti-peliprototyypin luonne antureiden asennuksineen asetti reunaehdot testattavien kotitalouksien määrälle ja valinnalle, joten varsinaista valtavirtaistamismenetelmää ei tässä peliprototyypissä voinut käyttää. Toisaalta myös Kotimaskotista saatiin testipalautetta myös naisilta.