Hankkeen toteutuksen alkuvaiheet

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut -hankkeen alkumetreillä käytyjen yritystapaamisten perusteella ryhdyttiin suunnittelemaan hankkeen varsinaista toteutusta ja tarkoituksenmukaisia kohderyhmiä. Toteutusvaiheessa huomio keskittyi eri osapuolten hallussa olevan osaamisen yhdistelemiseen ja tehokkaampaan hyödyntämiseen. Lähtökohtana suunnittelulle olivat yhteistyötahojen kanssa käydyt keskustelut. Lisäksi toteutusta suunniteltaessa huomioitiin kansainväliset pelinkehityshankkeiden trendit, joissa pääosassa olivat käyttäytymiseen vaikuttavat pelit tai pelilliset ratkaisut. Sen lisäksi haluttiin vahvistaa TKI-yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä sekä vahvistaa osaamista ja asiantuntijuutta.

Mallia hankkeen toteuttamiselle lähdettiin valmisteluvaiheessa hakemaan myös Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä Aalto-yliopiston, insinööritieteiden korkeakoulun sekä Maankäyttötieteiden laitoksen kanssa vuosina 2016–2018 toteuttamasta EAKR-rahoitteisesta Soludus-hankkeesta. Soluduksessa selvitettiin energiansäästön ja uusiutuvien energioiden käyttöönoton edistämistä pelillistämällä visuaalisesti rakennettua ympäristöä. Siinä kehitettiin kaksi online-ympäristöihin luotua pelialustaa, johon mallinnettiin todellisia rakennettuja ympäristöjä, energiankäytön simulointia ja paikkatietoinformaatiota. Nämä tuotokset koettiin hankkeen valmisteluvaiheessa hyödylliseksi myös Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut -hankkeen aihepiiriin liittyen. Erityisesti tavoitteena oli ammentaa Soluduksesta ideoita ja näkemyksiä hankkeessa kehitettävien pelillisten ratkaisujen suunnitteluun.

Hankeryhmä oli keväällä 2019 yhteydessä Soludus-hankkeen tekijätiimiin. Kuitenkaan laajempaa yhteistä intressiä hankkeiden välille ei syntynyt. Soludus-hankkeessa kehitettyjen pelialustojen perusteellisempi testaaminen takaisinmallintamisen tarkoituksessa olisi Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakulun sekä Novian omistaman tutkimuskeskus Technobotnian VR-asiantuntijan kanssa käydyn keskustelun perusteella muodostunut Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut -hankkeen tarkoituksiin ja resursseihin verrattain suuritöiseksi. Hankeryhmä totesi, että Soludus-hankkeen takaisinmallintamiseen ja hyödyntämiseen tarvittava tieto saadaan hankittua muusta vapaasti saatavilla olevasta dokumentaatiosta. PEEK-hankkeen alkuvaiheessa pelinkehittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ei ollut kovin todennäköistä, että syntyisi sellaisia VR/AR -ratkaisuja, joita Soludus-hankkeen tuotokset suoranaisesti hyödyntäisivät.

Hankesuunnitelman mukaisesti seuraava askel oli tiekarttamallin rakentaminen, joka pohjautuu vahvasti työpajatoimintaan. Hankkeen toteutusta dokumentoitiin sille perustetun verkkosivuston kautta, josta hankkeen edetessä muotoutui tämä yrityksille suunnattu sähköinen julkaisu pelillistämiseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Toinen hankesuunnitelman mukainen tiekartta on tutkimuksellinen. Tiekarttojen aikajänne on 3-5 vuotta.