TYÖYKSINÄISYYS

Työyksinäisyys etä- ja hybridityössä

Etä- ja hybridityö on lisääntynyt koronakriisin seurauksena merkittävästi ja muutoksen arvellaan olevan pysyvä, mikä muuntaa työnteon sosiaalista kontekstia. Mikäli työn sosiaalisten toimintakäytänteiden muutoksessa ei onnistuta, on vaarana uudenlaisten työhyvinvoinnin riskien realisoituminen laajassa mitassa. Yksi iso riski on työyksinäisyyden lisääntyminen. Kehittämisen tueksi tarvitaankin nyt tutkimusta, joka huomioi tämän työyhteisöjen muuttuneen todellisuuden ja luo tietopohjan työelämän kehittämisen avuksi.

Yksinäisyyteen yhteiskunnallisena ilmiönä kiinnitetään huomiota Suomessa jatkuvasti enemmän ja enemmän, mutta yksinäisyys työn kontekstissa eli työyksinäisyys on jäänyt hyvin vähäiselle huomiolle. Tutkimushankkeemme pyrkii tuomaan työyksinäisyyden käsitteen osaksi työhyvinvointiin liittyvää keskustelua. Pyrimme ymmärtämään ja levittämään syvällistä ymmärrystä etä- ja hybridityössä koetusta työyksinäisyydestä. Tutkimustulosten ja yritysyhteistyön avulla kehitämme mallia, jonka avulla työyhteisöissä voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Tutustu tutkimusprojektiin

Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen.

Vaasan yliopiston tutkimusprojektissa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa. Hankkeessa kehitetään työyksinäisyyttä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kehittämismallia kolmen organisaation kanssa.

Tavoitteet

Työyksinäisyyden käsitteen tekeminen tunnetuksi

Tuottaa ja levittää uutta ymmärrystä työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa

Tuottaa tutkimustietoa työyksinäisyyden kehityksestä etätöjakson kuluessa

Tuottaa uutta tietoa työyksinäisyyden riskitekijöistä etä- ja hybridityön kontekstissa

Tuottaa uutta tietoa työyhteisön toimintatavoista ja käytänteistä, jotka ovat yhteydessä työyksinäisyyteen etätyössä

Tuottaa uutta tietoa, kuinka työyksinäisyyden haitallisilta seurauksilta voi suojautua etätyössä

Tutkimusaineistot

LEADIS-hankkeessa yrityksestä kerätty pitkittäinen tilastoaineisto

Haastatteluaineisto

Viestintä

Tutkimustulosten julkaisu hankkeen aikana Etätyökompassin tiedeblogissa

Konferenssit

TIIMI

leadis_profiles_round_bw

Liisa Mäkelä

LinkedIn

Projektinjohto

Henkilöstöjohtamisen professori, Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana kiinnostukseni suuntautuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja lähijohtajuuteen liittyviin aiheisiin. Tutkin hyvinvointia erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi etätyössä ja kansainvälisissä työtehtävissä.

Vapaa-aika kuluu perheen, koirien ja ajoittain myös erilaisten käsityöprojektien parissa.

leadis_profiles_round_bw

Hilpi Kangas

LinkedIn

Vastaava projektitutkija

Yliopisto-opettaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana olen kiinnostunut erityisesti esimies-alaissuhteista ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Aiemmassa tutkimuksessani olen tarkastellut johtajuutta esimies-alaissuhteiden kautta haastavissa konteksteissa, esimerkiksi uuden lähijohtajuuden, esimies-alaiskonfliktien ja osapuolten välisen fyysisen etäisyyden kautta.

Vapaa-aikani kuluu vauhdikkaasti lapsiperhearkea pyörittäessä. Minut löytää usein myös metsästä koiran kanssa, tai kahvakuulaa heiluttelemasta salilta.

leadis_profiles_round_bw

Jussi Tanskanen

Vastaava projektitutkija

Tutkimusintressini sijoittuvat työhyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tutkimukseen. Olen erikoistunut määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Vapaa-ajalla harrastan kulttuuria, kasvisten kasvattamista ja niiden kokkailua.

leadis_profiles_round_bw

Samu Kemppinen

Projektitutkija

Osaamiseni ja kiinnostukseni painottuu sosiaaliseen hyvinvointiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä tilastollisten menetelmien soveltamiseen tutkimuksessa. Projektissa vastuullani on aineiston käsittelyä, tilastollista mallintamista sekä raporttien tuottamista.

Laura Urrila

LinkedIn

Tohtorikoulutettava

Tutkija, yliopisto-opettaja, mindfulness-ohjaaja ja coach

Olen koulutukseltani KTM ja FM (Vaasan yliopisto), mitä ennen opiskelin kandiopintoni Englannissa (University of Brighton). Työskentelen tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa, missä tehtäviini kuuluu tutkijan työn lisäksi opettaminen johtamisen kandidaattiohjelmassa. Väitöstutkimukseni käsittelee mindfulness-ohjelmien hyödyntämistä johtajuuden kehittämisen tukena. Olen myös koulutettu mindfulness-ohjaaja ja coach. Ennen siirtymistä akateemiseen maailmaan työskentelin yli 10 vuotta liike-elämässä talouden ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.
Vapaa-aikani vietän mieluiten mökkeillen, ulkoillen ja matkaillen perheen ja ystävien kanssa, sekä kirjallisuutta laidasta laitaan kuluttaen.

Riitta Viitala

Projektitutkija

Professori, liiketaloustiede | Vaasan yliopisto

Aija Siiriäinen

Tutkimusavustaja

Yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelija | Jyväskylän yliopisto

Osaamiseni ja intressini painottuvat sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yksinäisyyden yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmentymiin, joita tarkastelen myös pro gradu työssäni. Olen soveltanut opinnoissani niin laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä, sekä työskennellyt vaikutusten arvioinnin parissa. Tutkimusavustajana osallistun muun muassa tutkimushaastattelujen toteuttamiseen, työpajojen fasilitointiin sekä hankesivujen sisältöjen työstämiseen.

Koiran ja ystävien kanssa vietetty aika pitävät vapaa-aikani vauhdikkaana ja iloisena.

Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen.