Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä VYHY.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vaasan yliopiston ja Certia Oy:n oman tai niiden piirissä työskentelevän henkilökunnan ammattijärjestönä ja valvoa työmarkkinoilla jäsentensä yleisiä oikeudellisia, palkallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä kehittää ammattitietoa ja -taitoa sekä edistää yhteishenkeä henkilökunnan keskuudessa.
Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja laatii selvityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi;
– käy neuvotteluja yhdistyksen vaatimusten ja jäsenistön etujen ajamiseksi;
– valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäseniä koskevia palkka-, virka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan;
– jakaa tietoja ja neuvoja jäsenille sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja sen kattojärjestönä olevan liiton tunnetuksi tekemiseksi;
– ylläpitää yhteyttä muihin yliopistojen piirissä toimiviin ammattijärjestöihin;
– järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä koulutustilaisuuksia;
– asettaa edustajiaan ja asiantuntijoita valmistelu- ja päätöksentekoelimiin ja ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

3 §
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 §
Yhdistyksen kielenä on suomi.

5 §
Jäseniksi voivat päästä Vaasan yliopiston ja Certia Oy:n henkilökunnan lisäksi Vaasan yliopistolle palveluja antavissa yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevät henkilöt. Jäseneksi voidaan ottaa myös henkilö, joka työskentelee ylioppilaskunnassa, lähialueiden kesäyliopistoissa tai jonka työskentely tapahtuu muuten läheisessä yhteydessä yliopistoon. Varsinaiseksi jäseneksi liittyessään hänen on liityttävä samalla Ammattiliitto Pron henkilöjäseneksi.

6 §
Yhdistys pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus pyynnöstä tutustua kaikkiin niihin tietoihin, jotka hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenluettelon tietojen luovuttamisesta päättää hallitus.
Liittyessään yhdistykseen jäsenen on toimitettava yhdistykselle yhdistyksen ja Ammattiliitto Pron jäsenmaksuperintää ja jäsensuhdetta varten tarvittavat tiedot sekä annettava riittävät valtuudet edunvalvontaa varten, sekä ilmoittaa tiedoissa tapahtuneet muutokset.

7 §
Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan Ammattiliitto Prolle sen päättämän jäsenmaksun. Jäseneltä voidaan periä Ammattiliitto Pron erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

8 §
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen hallitukselle ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa. Jäsenet voivat tehdä aloitteita yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle.
Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä. Jäsenen tulee myös tukea yhdistyksen hallitusta yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden toteuttamisessa.
Jäsenen tulee olla vahingoittamatta yhdistystä toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella.
Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

9 §
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Erottuaan jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa. Samoin jäsen vapautuu kaikista jäsenvelvoitteistaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen (3) kalenterikuukauden ajalta tai muutoin jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

10 §
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään syys-joulukuussa.
Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävänä on:
– käsitellä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
– käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta
– päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– päättää ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta
– päättää hallituksen laatiman toimintasuunnitelman hyväksymisestä
– päättää hallituksen laatiman tulo- ja menoarvioesityksen hyväksymisestä
– valita hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
– valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– vahvistaa luottamusmiesvaalien tuloksen
– asettaa pysyvät valiokunnat tai muut pysyvät toimielimet ja päättää niiden toimialat
– valita pysyvien valiokuntien tai muiden toimielinten vastuuhenkilöt
– valita tilin/toiminnantarkastaja ja varatilin/varatoiminnantarkastaja
– tehdä päätökset muista kokouskutsussa mainituista asioista
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viimeistää kolmen viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

11 §
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Kutsussa on mainittava kaikki päätettävät asiat.
Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Mikäli kokoukseen on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava, jos teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhe- tai äänivallan käyttäminen on rajoitettua.

12 §
Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä tai laista ei muuta johdu. Äänestys on avoin, mikäli kokouksessa ei esitetä suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan tulee avoimessa äänestyksessä hyväksytyksi se vaihtoehto, jota puheenjohtaja kannattaa. Suljetussa äänestyksessä tai vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja enintään kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja hallituksen jäsenten toimikausi kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Hallitusta ensimmäisen kerran valittaessa kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varajäsen arvotaan kahdeksi (2) vuodeksi ja kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varajäsen yhdeksi (1) vuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahden (2) kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi kuitenkin enintään hallituksen jäsenyyden ajaksi.
Hallitus vapauttaa luottamusmiehet tehtävästään ja asettaa tehtävään vapautettujen tilalle uudet luottamusmiehet luottamusmiesten toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kutsutaan koolle, mikäli vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, valitsevat läsnä olevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

14 §
Hallituksen tehtävänä on:
– vastata yhdistyksen toiminnasta näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
– hoitaa yhdistyksen asioita, antaa lausuntoja ja kannanottoja yhdistyksen puolesta
– valita ja erottaa keskuudestaan varapuheenjohtaja
– valita ja erottaa sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
– ottaa ja erottaa yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt
– asettaa tarpeellisiksi katsomansa tilapäiset työryhmät ja toimikunnat ja muut toimielimet
– täydentää tarvittaessa pysyviä valiokuntia tai muita toimielimiä
– päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
– huolehtia yhdistyksen varoista, rahastoista ja muusta omaisuudesta sekä huolehtia, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään
– valmistella esitys toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnasta
– huolehtia luottamusmiesvaalien toteuttamisesta
– vapauttaa luottamusmiehen tehtävästään ja täyttää avoimen luottamusmiestehtävän loppukaudeksi
– huolehtia muista yhdistystä koskevista asioista
Yhdistyksellä on hallituksen alaisena toimiva työvaliokunta, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukseen vietäviä asioita sekä yhdistyksen toimintaan liittyviä asiakirjoja. Työvaliokunta voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi seuraavista yhdessä: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja hallituksen tähän tehtävään määräämä hallituksen jäsen.

16 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään seitsemän (7) viikkoa ennen varsinaista kokousta.
Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen toiminta ja tilit sekä antaa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta varsinaiselle kokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus yhdistyksen hallinnosta ja tilinpidosta sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä sekä viimeksi mainitussa tapauksessa erikseen tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

17 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli muutosta kannattaa vähintään 2/3 kokoukseen osallistuvista äänioikeutetuista.

18 §
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että vähintään ¾ kokouksessa läsnä olleista äänioikeutetuista on kannattanut purkamisesitystä kahdessa, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa.
Kun yhdistys lakkautetaan tai purkautuu edellisessä kohdassa mainituin tavoin, on yhdistyksen varat luovutettava yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai Ammattiliitto Prolle taikka sen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle järjestölle yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.