Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa: Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019)

Arto Lanamäki (Vaasan yliopisto) ja Karin Väyrynen (Oulun yliopisto)

 

Paneelissa tarkastellaan politiikan ulkopuolelta peräisin olevien käsitteiden omaksumista ja käyttöä politiikassa ja lainsäädäntöprosessissa. Tarkastelussa on Suomen liikennepalvelu-uudistus, joka toteutettiin Sipilän pääministerikaudella 2015-2019. Paneelin alustavat FT, dosentti Arto Lanamäki ja FT, dosentti Karin Väyrynen, jotka ovat monen vuoden ajan tutkineet suomalaisen taksialan digitaalista muutosta. Lakimuutoksen yhteydessä käytettiin muun muassa käsitteitä jakamistalous, teknologianeutraalius, MaaS, multihoming, dynaaminen hinnoittelu ja piilokysyntä. Paneelissa tarkastellaan näiden käsitteiden elinkaarta ja merkityksiä. Mitä käsitteille tapahtuu, kun niitä käytetään politiikassa ja lainsäädäntötyössä?

 

Esittelijät:

Arto Lanamäki (Vaasan yliopisto): arto.lanamaki@univaasa.fi

  • Arto Lanamäki toimii päätoimisena yliopistotutkijana Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa ja sivutoimisena apulaisprofessorina Tallinnan yliopiston digitaalisten teknologioiden yksikössä. Hänellä on dosentin oppiarvo Vaasan yliopistosta ja tohtorin tutkinto Bergenin yliopistosta. Hän on Karin Väyrysen kanssa tutkinut Suomen taksialan digimuutosta vuodesta 2017.

Karin Väyrynen (Oulun yliopisto): karin.vayrynen@oulu.fi

  • Karin Väyrynen toimii yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hänellä on Oulun yliopiston tohtorintutkinto ja hän on myös Oulun yliopiston dosentti (tietojärjestelmät: kommunikaatio ja yhteistyö). Hän on Arto Lanamäen kanssa tutkinut Suomen taksialan digimuutosta vuodesta 2017.

Kommentoijat:

Tommi Lehtonen (Vaasan yliopisto): tommi.lehtonen@univaasa.fi

  • Tommi Lehtonen on Vaasan yliopiston vastuullisuus- ja eettisyysjohtaja. Hän on aiemmin toiminut soveltavan filosofian professorina Vaasan yliopistossa.

Paula Rossi (Tampereen yliopisto): paula.rossi@tuni.fi

  • Paula Rossi on hallintotieteiden, erityisesti johtamisen psykologian maisteri, ja työskentelee hallintotieteen yliopisto-opettajana sekä hallintotieteiden väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa. Väitöskirjatutkimuksessaan Rossi keskittyy tarkastelemaan konfliktien merkitystä ja roolia julkisten palveluiden ja palvelusysteemien kehittämisessä, erityisesti palveluiden kehittämisen kerronnallisen ymmärryksen kautta. Hän on mukana hankkeissa DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena (2019-2021) ja INFOSTORY – tarinat tietotekniikan toteutuksessa (2019-2022), sekä toimii monitieteisen kertomuksentutkimuksen keskuksen Narraren johtoryhmässä.