Kutsu / Inbjudan

XLIV kansainvälinen VAKKI-symposiumi

8.–9.2.2024 Vaasassa

2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Viestinnän tutkijayhdistys VAKKI ry järjestää 8.−9.2.2024 Vaasassa symposiumin, jonka teemana on Moninaisuus viestinnässä.

Nykyaikaisia viestintä- ja mediaympäristöjä luonnehtii yleisöjen, identiteettien, arvojen ja merkitysten moninaisuus. Moninaisuus on arvo, jota puolustetaan mutta myös vastustetaan erilaisista näkökulmista käsin. Samalla se on ihmisten elettyä todellisuutta ja arkisia viestinnällisiä käytäntöjä: tyylien ja kielten kirjoa, kehojen moninaisuutta, alustojen toimintakulttuureja, näkökulmia, mielipiteitä ja representaatioita. Viestinnällä sekä ilmaistaan että jäsennetään moninaisuutta ja siihen liittyviä yhdenvertaisuuden mahdollisuuksia: Mitä ja miten voidaan tai pitää sanoa, esittää ja kuvata? Keillä on pääsy tiedon ja palvelujen äärelle? Keiden äänet kuuluvat ja miten ne saadaan dialogiin? 

Symposiumin plenaristit ovat:

  • Professori Christiane Maaß (Universität Hildesheim, Saksa): “Hi ChatGPT, translate this text into Easy Language. Is the new Easy Language translator a machine?”
  • Apulaisprofessori Ellen Nathues (Universiteit Twente, Alankomaat): “Differences in Dialogue: The Many Voices We Can Encounter in Communication”

Kutsumme esitelmiä, joissa teemaa pohditaan erilaisissa median, työelämän ja organisaatioiden viestinnän konteksteissa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

– Moninaisuuden ilmeneminen, edistäminen ja johtaminen
– Moniäänisyys, dialogi ja diskursiiviset kamppailut
– Saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus
– Kulttuurit ja yhteisöt sosiaalisessa mediassa
– Identiteetit ja intersektionaalisuus
– Kulttuurienvälisyys ja monikielisyys
– Yhteiset ja eroavat arvot ja arvojärjestykset
– Multimodaalisuus ja multimediaalisuus
– Siiloutuminen, kuplautuminen ja polarisaatio. 

Symposiumissa voi pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu) tai työpajaesitelmän (työpajan vetäjien ohjeistuksen mukaan). Kaikki esitelmät pidetään paikan päällä Vaasassa. 

Työpajojen tarkoituksena on tarjota osallistujille vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen tietystä tarkemmin rajatusta aiheesta. Symposiumissa järjestetään seuraavat työpajat:

  1. Encounters with Communicative AIs (esitelmäkutsu)
  2. Korkeakoulun verkkosivujen kognitiivinen saavutettavuus

Sektio- ja työpajaesitelmien abstraktit (enintään 300 sanaa pois lukien lähdeluettelo) pyydämme lähettämään lomakkeella 15.12.2023 mennessä osoitteessa https://link.webropol.com/s/vakkiabstracts. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 21.12.2023 mennessä. Abstraktin voi laatia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi. Esitys pidetään samalla kielellä kuin abstrakti on kirjoitettu.

Symposiumi järjestetään paikan päällä Vaasassa. Konferenssin jälkeen esitelmän pitäjillä on mahdollisuus tarjota artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1-tasoiseen open access -julkaisuun, joka ilmestyy vuoden 2024 lopussa.

Symposiumiin ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 21.12.2023−21.1.2024. Symposiumin osallistumismaksu on 75 €. Hintaan sisältyy ohjelma ja kahvit molempina päivinä. Symposiumin yhteydessä järjestetään myös omakustanteinen symposiumi-illallinen, josta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä symposiumin järjestäjiin, symposium[at]vakki.net

***

XLIV internationella VAKKI-symposiet

89.2.2024 i Vasa

Utskick 2: Call for papers

Forskarföreningen vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar 8–9.2.2024 ett symposium med temat Mångfald i kommunikation (se närmare beskrivning av symposiets tema på engelska).

Plenarföredragshållarna är:

  • Professor Christiane Maaß (University of Hildesheim, Tyskland): “Hi ChatGPT, translate this text into Easy Language. Is the new Easy Language translator a machine?”
  • Assistant Professor Ellen Nathues (Universiteit Twente, Nederländerna): “Differences in Dialogue: The Many Voices We Can Encounter in Communication”

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller ett workshopföredrag (enligt workshopledarnas anvisningar). Workshopparna erbjuder deltagarna möjligheter till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Under symposiet arrangeras följande workshoppar:

  1. Encounters with Communicative AIs (Call for Papers)
  2. Cognitive accessibility of higher education websites

Vi ber er nu skicka in abstract för sektions- eller workshopföredrag (max 300 ord exklusive referenser) via den elektroniska blanketten som finns på https://link.webropol.com/s/vakkiabstracts senast den 15.12.2023. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 21.12.2023 meddelar vi om abstractet har godkänts. Abstractet kan skrivas på engelska, finska, svenska eller tyska. Föredraget hålls på det språk som valts för abstractet. 

Symposiet arrangeras på plats i Vasa. Efter symposiet har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2024.

Anmälning till symposiet sker via en elektronisk blankett 21.12.2023−21.1.2024. Deltagaravgiften är 75 €. Deltagaravgiften inkluderar program och kaffe båda symposiedagarna. Under symposiet arrangeras en symposiemiddag, som inte ingår i deltagaravgiften. Mer information om middagen ges senare.

För eventuella frågor ber vi er kontakta symposiets organisationsteam, symposium[at]vakki.net