Publications and presentations

Publications

Nissilä, Niina, Sanna Heittola, Nina Pilke & Hans Landqvist (2021). ”Av intresse för saken dristar jag mig att till diskussion framlägga ett par spörsmål” – Kaksi suomalaista akateemista uranuurtajaa terminologiaverkoston kirjeenvaihdossa. Teoksessa: Workplace Communication IV. VAKKI Publications 13. Toim. H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen, L. Kääntä & H. Salovaara, 153–168. Saatavissa: https://vakki.net/index.php/2021/12/21/workplace-communication-iv/. ISBN 978-952-69732-0-3.

Hans Landqvist & Nina Pilke (2021). Intresse och engagemang: Kungliga tekniska högskolans insatser inom ett svenskt terminologiskt närverk 1941–1983. Folkmålsstudier 59, 103–133.

Pilke, Nina, Niina Nissilä & Hans Landqvist (Editors) (2021a). Terminology as a Societal Resource. Possibilities and Responsibilities in a Changing World. Special issue of Terminology 27:1. Available: https://benjamins.com/catalog/term.27.1

Pilke, Nina, Niina Nissilä & Hans Landqvist (2021b). Organising Terminology Work in Sweden from the 1940s onwards – Participatory Expert Roles in Networks. In: Terminology as a Societal Resource. Possibilities and Responsibilities in a Changing World. Special issue of Terminology 27:1. Ed. Nina Pilke, Niina Nissilä & Hans Landqvist. Available: https://benjamins.com/catalog/term.00059.pil

Pilke, Nina, Niina Nissilä & Hans Landqvist (2021c). Introduction. In: Terminology as a Societal Resource. Possibilities and Responsibilities in a Changing World. Special issue of Terminology 27:1. Ed. Nina Pilke, Niina Nissilä & Hans Landqvist. Available: https://benjamins.com/catalog/term.27.1

Landqvist, Hans & Nina Pilke (2020). (O)lika? Ingenjörer, termer och begrepp- Elektroteknikföretaget Aseas insatser inom ett svenskt terminologiskt nätverk 1941–1983. I: Työelämän viestintä III – Arbetsplatskommunikation III – Workplace Communication III – Kommunikation im Berufsleben III. VAKKI-symposium XL 6.–7.2.2020, 266–280. Red. Heidi Hirsto, Mona Enell-Nilsson, Hannele Kauppinen-Räisänen & Nicole Keng. (VAKKI Publications N:o 12.) Vasa: Vasa universitet. Tillgänglig: https://vakki.net/wp-content/uploads/2021/01/VAKKI2020_LandqvistPilke_korjattuPDF.pdf

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke (2019): Institutionella aktörer och terminologiarbete – (om)organisation av terminologiska infrastrukturer i Sverige. Poster vid Svenskans beskrivning 37, Åbo Akademi, maj 2019. Tillgänglig: https://gup.ub.gu.se/file/207764

Bendegard, Saga, Hans Landqvist Niina Nissilä & Nina Pilke (2019): ”Förslagsvis kunde en ren översättning av de tyska uttrycken användas”. Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. I: Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017, 25–35. Red. Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102.) Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313414&dswid=-3572

Landqvist, Hans & Nina Pilke (2018). (O)lika? Två experters verksamhet inom ett terminologiskt nätverk. I: Työelämän viestintä, Arbetslivskommunikation, Workplace Communication, Kommunikation im Berufsleben. VAKKI-symposium XXXVIII. Vaasa 8.–9.2.2018, 92–104. Red. Liisa Kääntä, Mona Enell-Nilsson & Nicole Keng. (VAKKI Publications N:o 9.) Vasa: Vasa universitet. Tillgänglig:  http://www.vakki.net/publications/no9_fin.html

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke (2017). ”Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material …” Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser. I: Marianne Aasgaard & Ole Våge (red.), Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra NORDTERM 2017 Kongs­berg, Norge, 12.-15. juni 2017, 17–30. Oslo: Språkrådet. Tillgänglig:
http://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/arrangement/nordterm-2017/101273-konferanserapport-digital-versjon.pdf

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke (2017). Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språk­experter. I: Nicole Keng, Anita Nuopponen & Daniel Rellstab (red.), Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017, 100–101. (VAKKI Publications N:o 8.) Vaasa: University of Vaasa. Tillgänglig: http://www.vakki.net/publications/2017/VAKKI2017_Landqvist&Nissila&Pilke.pdf

Nissilä, Niina & Nina Pilke (2017). ”Råttsvans är ej så lyckligt”. Terminologisk förankring genom TNCs rundfrågor till sakkunniga. I: Emma Sköldberg et al. (red.), Svenskans beskrivning 35, 243–254. (Göteborgs­studier i nordisk språkvetenskap 29.) Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52211/1/gupea_2077_52211_1.pdf

Presentations

Landqvist, Hans, Niina Nissilä, Nina Pilke & Sannina Sjöberg: Terminologiarbete i Sverige och Finland: institutioner, frågor och (an)svar. Presentation vid Työelämän viestintä IV – Workplace Communication IV. VAKKI-symposium XLII. Vasa universitet, februari 2022.

Landqvist, Hans “Termer i tid – tidens termer. Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan. Presentation vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, den 13 december 2021. Presentationen som pdf. Länk: https://www.gu.se/svenska-spraket/seminarieprogram#H%C3%B6gre-seminarium

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke:  ”Vem vill ta hand om termerna? Terminologiskt arbete som språklig och samhällelig infrastruktur då, nu och sedan”. Presentation vid Terminologifrämjandets träffar den 30 november 2021.

Heittola, Sanna, Niina Nissilä, Nina Pilke & Hans Landqvist: Svenska termer: kontakter mellan TNC och finländska aktörer inom terminologiområdet. Presentation vid digitalt Svenskan i Finland konferens, maj 2021.

Landqvist, Hans & Nina Pilke: Ingenjörer, termer och begrepp- Elektroteknikföretaget Aseas insatser inom ett svenskt terminologiskt nätverk 1941–1983. Presentation vid Työelämän viestintä III – Workplace Communication III. VAKKI-symposium XL. Vasa universitet, februari 2020.

Nissilä, Niina & Nina Pilke: Terminologisk expertis – medvetenhet, nätverkande och engagemang. Presentation vid seminariet Tydligt och begripligt med klarspråk och terminologi. Språkrådet. Presentationen som pdf.

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke: Institutionella aktörer och terminologiarbete – (om)organisation av terminologiska infrastrukturer i Sverige. Posterpresentation vid Svenskans beskrivning 37, Åbo Akademi, maj 2019.

Landqvist, Hans & Nina Pilke: Terminologiskt intresse och engagemang inom högre utbildning. Kungliga tekniska högskolans insatser inom ett svenskt terminologiskt närverk 1941–193. Presentation vid Työelämän viestintä II – Workplace Communication II. VAKKI-symposium XXXIX. Vasa universitet, februari 2019.

Nissilä, Niina & Nina Pilke: Social networks in quality assurance and implementation of terminology – (Re)Organizing Terminological Infrastructure in Sweden. Posterpresentation vid EAFT Terminology Summit. Donostia/ San Sebastián, november 2018.

Hans Landqvist & Nina Pilke: (O)lika? Två experters verksamhet inom ett terminologiskt nätverk. Presentation vid XXXVIII VAKKI-symposiet, Vasa universitet, februari 2018.

Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä & Nina Pilke: Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983. Förslag, slutsatser och rekommendationer. Presentation vid Svenskans beskrivning 36, Uppsala universitet, oktober 2017.

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke: Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941–1983. Suggestions, Conclusions and Recommendations. Presentation vid 21st Conference on Language for Specific Purposes 2017, Norges Handelshøjskole & Universitetet i Bergen, juni 2017.

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke: ”Gryta bör vara benämning för kärl av kraftigt material …” Experters bidrag för att skapa terminologiska resurser. Presentation vid NORDTERM 2017, Språkrådet i Norge, juni 2017.

Landqvist, Hans, Niina Nissilä & Nina Pilke: Röster i teknikens värld. Termer, fackexperter och språkexperter. Presentation vid XXXVII VAKKI-symposiet, Vasa universitet, februari 2017.

Nissilä, Niina & Anita Nuopponen & Nina Pilke: “Do you use this term? Formal consultation through exchange of letters”. Presentation in seminar Writing Letters. Typologies, Utilization, Corpora. University of Helsinki. 16th of September, 2016.

Nissilä, Niina & Nina Pilke: ”Råttsvans är ej så lyckligt”. Terminologisk förankring genom TNCs rundfrågor till sakkunniga. Presentation vid Svenskans beskrivning 35, Göteborgs universitet, maj 2016.