Joustavat ja verkotetut paikalliset ruokajärjestelmät/Resilient & Networked Local Food Systems

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

The project is funded by the REACT-EU Instrument as part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

 

Uusi ilmoitus/New Announcement:

EPAS-MENU ETELÄ-POHJANMAALTA / TAPAS MENU FROM SOUTH OSTROBOTHNIA

 

Epas-menu on yritysten välisen yhteistyön tulos. YDIRE-hankkeen työpajasta lähtenyt idea paikallisia tuotteita sisältävästä epas-menusta on valmistunut. Uuden reseptiikan paikallisista tuotteista kehitteli ravintoloitsija Jani Unkeri ja neljän epaksen (eli eteläpohjalaisen tapaksen) menussa on hyödynnetty yhteensä 14 tuottajan tai ruokayrityksen tuotteita. YDIRE-hanke tuotti yhdessä PREMIUM-hankkeen menusta reseptivihkon, josta löytyvät ohjeet epasten valmistukseen sekä tarkemmat tiedot tuotteiden saatavuudesta. Tutustu uuteen epas-menuun täältä: www.tinyurl.com/epas-menu

Tapas menu from South Ostrobothnia – a collaboration between food companies. A new tapas menu

utilizing South Ostrobothnian food products was launched in August in collaboration with 14 food producers and companies, a local restaurant and development projects YDIRE and PREMIUM.  The idea for collaboration rose in the YDIRE workshop held in April 2023. The new menu includes four different and tasty recipes that anyone can prepare. The recipes with information about the products are collected in a booklet (in Finnish). Download the booklet here:  www.tinyurl.com/epas-menu

 

OPAS PAIKALLISILLE RUOKAYRITYKSILLE/GUIDE FOR LOCAL FOOD COMPANIES

Muutosjoustavuudesta menestystä – opas lähiruokayrityksille tutustuttaa sinut muutosjoustavuuden käsitteen perusteisiin sekä muuttuvan toimintaympäristön tarkasteluun. Mukana on vinkkejä, tehtäviä ja pohdintakysymyksiä oman yrityksen tilanteen tarkasteluun. Lataa opas PDF-muodossa omalle koneellesi täältä: Muutosjoustavuudesta menestystä – Opas lähiruokayrityksille. YDIRE_Opas-lahiruokayrityksille-digitaalinen

From change flexibility to success – a guide for local food businesses introduces you to the basics of the concept of change flexibility and to examining the changing operating environment. There are tips, tasks and reflection questions for examining the situation of your own company. Download the guide in PDF format to your computer here: From flexibility to success – Guide for local food companies. YDIRE_Opas-lahiruokayrityksille-digitaalinen

 

MUUTOSJOUSTAVUUDEN TYÖKALU/RESILIENCE TOOL

Muutosjoustavuuden työkalun avulla lähiruokayritykset voivat verrata omaa muutosjoustavuuden eli resilienssin tasoa suhteessa muihin eteläpohjalaisiin ruoka-alan yrityksiin. Työkalussa yritykset vastaavat kysymyspatteristoon ja tämän jälkeen saavat arvion yrityksen muutosjoustavuuden tasosta eri osa-alueilla. Lopuksi työkalu antaa vinkkejä muutosjoustavuuden kehittämiseen yrityksen liiketoiminnassa. Työkalu on toteutettu Microsoft Excel -ohjelmalla.

With the help of the flexibility to change tool, local food companies can compare their own level of flexibility to change, i.e. resilience, in relation to other companies in the food industry in Southern Ostrobothnia. In the tool, companies answer a battery of questions and then receive an assessment of the company’s level of change flexibility in different areas. Finally, the tool gives tips for developing change flexibility in the company’s business. The tool is implemented with Microsoft Excel.

Lataa työkalu omalle koneellesi täältä/Download the tool (in Finnish) to your computer here: Muutosjoustavuuden työkalu/A tool for change flexibility: Klikkaa tästä/Click here

YDIRE Podcast 3: Tuloksia ja tuotoksia

YDIRE-hankkeen kolmas podcast-jakso on julkaistu. Podcastissa keskustellaan hankkeen loppuvaiheen aktiviteeteistä sekä keskeisistä tuloksista ja tuotoksista. Kuuntele Podcast-jakso SeAMK tutkii ja kehittää -kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=Civ-2_oO8uw 

YDIRE Podcast 3: The results and outputs

The third YDIRE Podcast has been released on SeAMK Tutkii ja kehittää Youtube channel. Listen the podcast (in Finnish): https://www.youtube.com/watch?v=Civ-2_oO8uw

 

UUSI BLOGI KIRJOITUS/ NEW BLOG POST

“Muutoskyvykkyyden ja joustavuuden, eli resilienssin, vahvistaminen on nykyisin yksi pk-yritysten tärkeimpiä haasteita. Koronapandemia, sota Ukrainassa, raaka-aineiden saatavuus, energiahinnat, inflaatio ja korkotilanne ovat osoittaneet, että ei saisi ikinä tyytyä nykytilanteeseen, vaan pitää jatkuvasti olla ketterä ja pystyä nopeasti reagoimaan kriiseihin ja muutostarpeisiin liiketoiminnassa.” #resilienssi #muutosjoustavuus  

Muun muassa näin kirjoitti projektijohtajamme, strategiaprofessori Annika Laine-Kronberg (fd Tidström) (University of Vaasa) heinäkuisessa Epanet-blogissa.

Lue koko blogi-kirjoitus: Klikkaa tästä.

“Strengthening the ability to change and flexibility, i.e. resilience, is one of the most important challenges for SMEs today. The coronavirus pandemic, the war in Ukraine, the availability of raw materials, energy prices, inflation and interest rates have shown that we should never settle for the current situation, but must be constantly agile and able to react quickly to crises and changes in business.” #resilienssi #muutosjoustavuus

Among other things, this is what our project leader, Professor of Strategy Annika Laine-Kronberg (fd Tidström) (University of Vaasa ) wrote in the July Epanet blog.

Read the full blog post: Click here.

 

YDIRE – Yritystenvälisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä lyhyissä
elintarvikeketjuissa / Towards resilience in short food chains through business collaboration and digitalisation

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaalla lyhyiden elintarvikeketjujen
yhteistyötä ja digitalisaatiota, ja sitä kautta lisätä niiden resilienssiä kriisitilanteissa.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyömuotojen ja digitaalisten ratkaisujen
toimintamalli, jolla voidaan kehittää yritysten resilienssiä, ja samalla edistää niiden
kestäviä toimintatapoja ja innovaatiopotentiaalia. Tuloksen myötä hankkeella on myös
myönteinen vaikutus yritysten kestävyyteen ja innovaatiopotentiaaliin.

The aim of the project is to promote short food chains in Southern Ostrobothnia
cooperation and digitalisation, thereby increasing their resilience in crisis situations.
The project aims to develop forms of collaboration and digital solutions
a business model that can develop the resilience of companies while promoting their resilience
sustainable practices and innovation potential. With the result, the project also has
positive impact on the sustainability and innovation potential of companies.

 

Lisätietoja/More information: anntid@uwasa.fi

 

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2022 – 31.08.2023 

Project implementation period: 01.01.2022 – 31.08.2023 

Hanke rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoitus Etelä-Pohjanmaan ry:n aluekehityksen kautta

Project funded under the European Regional Development Fund (ERDF) & funding disbursed through the Regional Development of the Association of Southern Ostrobothnia