Joustavat ja verkotetut paikalliset ruokajärjestelmät/Resilient & Networked Local Food Systems

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

The project is funded by the REACT-EU Instrument as part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.


 

YDIRE – Yritystenvälisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä lyhyissä
elintarvikeketjuissa / Towards resilience in short food chains through business collaboration and digitalisation

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaalla lyhyiden elintarvikeketjujen
yhteistyötä ja digitalisaatiota, ja sitä kautta lisätä niiden resilienssiä kriisitilanteissa.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyömuotojen ja digitaalisten ratkaisujen
toimintamalli, jolla voidaan kehittää yritysten resilienssiä, ja samalla edistää niiden
kestäviä toimintatapoja ja innovaatiopotentiaalia. Tuloksen myötä hankkeella on myös
myönteinen vaikutus yritysten kestävyyteen ja innovaatiopotentiaaliin.

The aim of the project is to promote short food chains in Southern Ostrobothnia
cooperation and digitalisation, thereby increasing their resilience in crisis situations.
The project aims to develop forms of collaboration and digital solutions
a business model that can develop the resilience of companies while promoting their resilience
sustainable practices and innovation potential. With the result, the project also has
positive impact on the sustainability and innovation potential of companies.

 

Lisätietoja/More information: anntid@uwasa.fi

 

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2022 – 31.08.2023 

Project implementation period: 01.01.2022 – 31.08.2023 

Hanke rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoitus Etelä-Pohjanmaan ry:n aluekehityksen kautta

Project funded under the European Regional Development Fund (ERDF) & funding disbursed through the Regional Development of the Association of Southern Ostrobothnia 

 

Uusi ilmoitus/New Announcement: 

Silvia Gaiani kirjoittaa YDIREn käynnistämisestä/Silvia Gaiani writes about the launch of YDIRE. Click on this link