Virkavastuu on tärkeä julkisen vallan käyttöön sekä hallinnon lainalaisuuteen liittyvä kontrollikeino, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon. Julkishallinnossa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta virkavastuun laajuuteen ja kohdentumiseen ja tätä kautta mahdollisesti myös kansalaisten luottamukseen ja virkamiesten oikeusturvaan. Erityisesti ulkoistaminen ja yksityistäminen sekä tekoäly ja automaatio vaikuttavat siihen, että on syntynyt epäselviä kysymyksiä virkavastuun laajuudesta ja kohdentumisesta. Myös korruption vastaisessa työssä on tuotu esille huoli virkavastuun ulottuvuudesta julkisen rahankäytön siirtyessä yhä enemmän tahoille, joihin virkavastuu ei ulotu. Samoin hallinnon toiminnan tehostamisvaateet sekä kansainvälistyminen asettavat haasteita vastuukysymyksille. Hankkeelle on siten selkeä yhteiskunnallinen tarve, sillä virkavastuun kehitystarpeista ei ole olemassa kokonaisselvitystä, jossa edellä mainittuja muutoksia pohdittaisiin systemaattisesti ja suhteessa muihin virkavastuuseen liittyviin kysymyksiin, kuten vastuunjakoon laajemmin (esim. suhde kolmannen osapuolen vastuuseen) tai virkamiehen toimintaa ohjaaviin muihin reunaehtoihin (esim. tulosvastuu).​

Hankkeen nimi: Virkavastuu julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä
Hankkeen vastuullinen johtaja: Apulaisprofessori Niina Mäntylä
Rahoittaja
: Valtioneuvosto (VN TEAS, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)
Hankkeen budjetti: 
149 151 euroa
Hankkeen kesto: 
3.4.2020 – 31.12.2021
Tutkimusryhmä/tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Julkinen toiminta ja organisaatiot InnoLab

Hankkeen toteuttajat ja työnjako

Hankkeen vastuullinen johtaja Niina Mäntylä

Mäntylän apulaisprofessorin kaudelle kiinnittyvä tutkimustoiminta (2019 – 2023) käsittelee julkishallinnon kolmea haastetta – yksityistäminen/ulkoistaminen, kansainvälistyminen ja digitalisaatio –
valvonnan ja vastuun näkökulmasta. Mäntylällä on laaja julkaisutoiminta ja virkavastuu on
kytkeytynyt teemoihin aiemminkin esimerkiksi perusopetussektoria käsittelevissä hankkeissa.
Mäntylällä on pitkä kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta (rahoittajina mm.
Kunnallisalan kehittämissäätiö, Business Finland/Click Innovation, opetus- ja
kulttuuriministeriö). Mäntylä on myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsen ja hän on toiminut viime vuosina
Nordisk Administrativt Tidskrift -lehden päätoimittajana.

Projektitutkija Ville Karjalainen

Karjalainen on julkisoikeuden jatko-opiskelija, joka työskentelee tällä hetkellä
projektitutkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa hankkeessa, joka käsittelee
perusopetuksen valvontaa pohjoismaisessa kontekstissa. Hänellä on myös käytännön
työkokemusta valtionhallinnosta ja kansainvälisistä tehtävistä. Karjalainen tekee väitöskirjaa tutkimuskysymyksenään miten virkavastuu määräytyy
algoritmisessa päätöksenteossa ja miten virkavastuun selkeyttäminen kyseisessä toiminnassa
voi parantaa sekä hallinnossa asioivan että virkamiehen oikeusturvaa.

Projektitutkija Nora Korhonen

Korhonen on julkisoikeuden jatko-opiskelija, jonka väitöskirjahankkeessa Oikeussuojakeinot
ja oikeuden minimitaso valinnanvapautta harjoitettaessa tutkitaan mm. yksityisen toimijan
vastuuta sen hoitaessa julkista palvelutehtävää. Korhosen rooli
virkavastuuhankkeessa kytkeytyykin erityisesti yksityistämiseen ja
ulkoistamiseen sekä rikos- ja vahingonkorvausvastuun ulottuvuuteen tällaisessa
toimintaympäristössä. Hänellä on käytännön työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta sekä
julkishallinnon projekteista (henkilökohtainen budjetointi).

Asiantuntija Kristian Siikavirta

Siikavirran tutkimuksellinen suuntautuminen on pitkään kohdistunut hallinnon ja
lainsäädännön toimivuuteen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Oikeudenaloista
valtiontukilainsäännöt, julkiset hankinnat ja yleinen hallinto-oikeus kuuluvat Siikavirran
asiantuntemuksen aloihin. Juridisen tutkimuksen kentällä Siikavirta on perehtynyt
taloustieteen ja oikeustieteen vuorovaikutuksen tutkimukseen ja käyttöön eli
oikeustaloustieteeseen. Akateemisen tutkimuksen ja toiminnan ohella Siikavirta on toiminut
myös riippumattomana asiantuntijana EU:n valtiontukisääntöjä ja markkinoiden toimivuutta
koskevissa kysymyksissä. Laajapohjainen hallinnon lainsäädännön ja hallinnollisen
ohjauksen tuntemus on välttämätöntä myös valtion virkamiesten toiminnan ja velvoitteiden
analyysissä.

Asiantuntija Vesa Annola

Professori Annolan tieteellinen asiantuntemus tukee hankkeessa erityisesti yksityistämistä ja
sopimustoimintaa sekä yleisemmin vastuuoikeutta koskevia tarkasteluja. Niiden kautta on
mahdollista löytää ratkaisuja julkisen ja yksityisen sektorin rajapintojen vastuukysymyksiin.
Julkaisuissaan Annola on tutkinut mm. sopimusten dynaamista hyödyntämistä, vastuuta
rahoitusmarkkinoilla sekä vastuun sopimusperusteista ohjaamista. Hänen keskeinen
tutkimuksellisen suuntauksensa liittyy sopimiseen ja mahdollisuuksien etsimiseen
yhteisymmärryksen toteuttamiseksi. Annolan roolia hankkeessa vahvistavat hänen asemansa
käytännön ratkaisuelimissä. Annola toimii lääketeollisuuden eettisten ohjeiden noudattamista
valvovan Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan puheenjohtajana ja sijoittamisen
vastuukysymyksiin keskittyvän Sijoituslautakunnan varajäsenenä. Annola kuuluu myös
julkaisun Journal on Strategic Contracting and Negotiation toimituskuntaan.

Asiantuntija Christoph Demmke

Demmke on julkishallinnon etiikkaan erikoistunut professori, joka on toiminut aiemmin mm.
korruptioon liittyvissä tutkimushankkeissa. Hänellä on laajat kontaktit saksalaisiin
oikeudellisiin ja yhteiskuntatieteellisiin asiantuntijoihin. Tällä hetkellä hän työskentelee
Vaasan yliopistossa julkisjohtamisen ja InnoLab-tutkimusalustan professorina. Koska
virkavastuun osalta esim. kansainväliset haasteet kytkeytyvät myös korruptiokysymyksiin ja
toisaalta virkavastuun suhdetta on tärkeää pohtia myös virkamiesten muiden vastuiden
kokonaisuudessa (esim. tulosvastuu) ja suhteessa johtamiskysymyksiin, on oleellista, että
yksi asiantuntijoista omaa myös vahvasti muutakin kuin oikeustieteellistä taustaa. Demmke
on suorittanut laajasti myös julkisoikeuden opintoja osana saksalaista koulutustaan.

Asiantuntija Henrik Wenander

Henrik Wenander työskentelee julkisoikeuden, erityisesti hallinto-oikeuden ja
valtiosääntöoikeuden professorina Lundin yliopistossa. Hän on tehnyt laajasti pohjoismaista
yhteistyötä. Hän on kirjoittanut tutkimusjulkaisuja mm.
julkisoikeuden eurooppalaistumisesta ja kansainvälistymisestä. Wenanderilla on laaja ja
monipuolinen julkaisutuotanto sekä kokemusta useista tutkimushankkeista. Hän on ollut
pitkään kiinnostunut julkishallinnon vastuukysymyksistä ja toimii tässä hankkeessa asiantuntijana.

Aikataulu

 

Aikataulu: Tutkimuskysymys:
4/20 – 12/21 Virkavastuun ulottuvuus ja laajuus
4/20 – 2/21 Ulkoistaminen ja yksityistäminen
6/20 – 12/20 Virkavastuun suhde toiminnan tosiasiallisiin reunaehtoihin
10/20 – 12/21 Keskushallinnon virkamiehen virkavastuu muualla Euroopassa
3/21 – 12/21 Älykäs automatisaatio
7/21 – 12/21 Kansainvälistyminen