RegeRa – Regeringar Rapporterar om statligt ägda bolag

Kuva: David Fintz (Unsplash)

Projektet RegeRa är ett jämförande projekt påbörjat 2018 som gäller statsägda företagens årsredovisningar i Finland och Sverige. Syftet med projektet är att analysera och jämföra hur regeringen redovisar för och legitimerar statligt ägande av olika slag i Finland respektive Sverige i sina årliga berättelser under åren 2007-2018.

Statsägda bolag är aktuella och intressanta forskningsobjekt, eftersom deras status är en politisk fråga som diskuteras med jämna mellanrum. Under åren har förändrade marknads- och samhällsvillkor förändrat omfattningen och inriktningen på det statliga ägandet, och så väl privatisering som bolagiseringar har skett. Även statens roll som förvaltare har förändrats. Idag beskrivs staten som en aktiv ägare: den finländska regeringen har även uppgett som sitt mål att göra det statliga ägandet till ett verktyg för aktiv samhällsförnyelse. Till en aktiv ägarroll hör också medvetenheten om etiska frågor.

Projektet har finansierats av Vasa Aktia-stiftelse 2018-2020, Svensk-Österbottninska samfundet 2019 och Letterstedtska föreningen 2017.

 

Ett samarbetsprojekt Finland-Sverige

Beskrivning

Internationella jämförelser är fruktbara för de avslöjar kännetecken som inte kan upptäckas utgående från enskilda fall, och Sverige har valts som jämförelseobjekt, eftersom båda länderna följer samma mönster då de rapporterar om statsbolagen.

I båda länderna lämnar regeringarna en redogörelse för det gångna årets förvaltning till riksdagen. I Sverige kallas redogörelsen verksamhetsberättelse och den omfattar drygt hundra sidor. I Finland kallas den årsberättelse och den omfattar knappt hundra sidor text. Texten kan liknas vid privata företags årsredovisningar på så sätt att den upprättas årligen och beskriver verksamhetens resultat i ekonomiska termer. Dokumentet har emellertid en unik karaktär, eftersom ekonomisk redovisning kombineras med politisk redovisning och politisk argumentation.

 

En särskild etisk fråga som börjat beaktas i staternas ägarpolicy åren 2016-2017 är den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030, och de globala målen för en hållbar utveckling. Agendan har tagits upp i årsredovisningarna år 2016 i Sverige och 2017 i Finland. Agendan avser se till att de statliga bolagen står väl rustade inför framtiden. För sin del ökar den kraven på transparens i fråga om statligt ägande, och ytterligare understryker vikten av att statligt ägda bolag rättfärdigar sin verksamhet. I den andra fasen av forskningsprojektet är vi särskilt intresserade av att jämföra hur Agenda 2030 beaktas i rapporteringen i Finland och Sverige.