Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa vauhdittamaan alueellisen energiajärjestelmän muutosta ja kehitystä hiilineutraaliksi uusiutuvat energiamuodot huomioiden.

Tarkastelu tehdään teknisestä, taloudellisesta ja yhteisöllisestä näkökulmasta kolmen tavoitteen kautta: 1. Ymmärrys alueen edellytyksistä ja kehitystarpeista hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämiseksi teknis-taloudellisesta näkökulmasta, 2. Ymmärrys asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten suhtautumisesta ja näkökulmista uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon, sekä 3. Tunnistaa liiketoimintamalleja alueellisen energiajärjestelmän toimintoihin ja toimijoihin liittyen, sekä niiden toteuttamiseen liittyvät pullonkaulat, resurssi- ja osaamispuutteet sekä lainsäädännölliset reunaehdot.

Hankkeen kesto

 – 

Kokonaisbudjetti

406 353€

Koordinaattori

University of Vaasa

Projektikumppanit

Aktion Österbotten