Vastuullisuus vaikuttajaviestinnässä

Järjestäjät: Heidi Hirsto (Vaasan yliopisto) & Cecilia Hjerppe (Vaasan yliopisto)

Sosiaalisen median vaikuttajilla on nyky-yhteiskunnassa kasvava merkitys. Vaikuttajat ovat sosiaalisen median toimijoita, joilla on suuri seuraajamäärä ja mahdollisuuksia kaupallistaa keräämänsä huomio. Organisaatiot ovat tunnistaneet vaikuttajien potentiaalin erityisesti tiettyjen sidosryhmien, kuten nuorten, tavoittamisessa.

Organisaatiot lähestyvät yleisöjä vaikuttajien kautta perinteisesti kuluttajina, mutta vähitellen myös muissa rooleissa kuten sijoittajina. Vaikuttajat toimivat yhteistyösuhteissa esimerkiksi suosittelijoina ja roolimalleina. Lisäksi vaikuttajia on hyödynnetty julkisella sektorilla esimerkiksi koronatiedon välittäjinä. Vaikuttajat voidaankin nähdä paitsi kaupallisina myös yhteiskunnallisina toimijoina, joilla on valtaa ja vastuuta tuottamistaan merkityksistä. Vaikuttajat voivat valjastaa näkyvyytensä ja verkostonsa tietoisesti tukemaan asioita, jotka ovat linjassa heidän arvomaailmansa ja/tai henkilöbrändinsä kanssa. He antavat näkyvyyttä tuotteille ja palveluille, mutta voivat myös olla mukana luomassa vastuullisia kulutuskulttuureja tai vaikuttamassa julkiseen agendaan.

Vastuun ja vallan kysymyksiä liittyy myös vaikuttajien ja heidän seuraajiensa välisiin suhteisiin, joista voi muodostua ystävyyden kaltaisia mutta joihin liittyy myös epäsymmetriaa. Vaikuttajien ympärille rakentuvat yhteisöt voivat tarjota turvallisia tiloja ja mahdollistaa keskusteluja, joilla on transformatiivista potentiaalia. Varjopuolia ovat vaikuttajien kautta leviävä disinformaatio sekä vaikuttajiin kohdistuva vihapuhe ja häirintä.

Vaikuttajuus näyttäytyy yhä useammin myös mahdollisena työnä/urana. Ala on ammattimaistunut, mutta sen sukupuolittuneisuuteen, vaikuttajien nuoreen ikään ja työn arvostukseen liittyy rakenteellisia ongelmia ja hyväksikäytön riskejä. Vaikuttajilta vaaditaan lisäksi sääntelyn tuntemusta ja läpinäkyvyyttä, kun tehdään rajanvetoa kaupallisen ja muun vaikuttamisen välillä. Uudenlaisia vastuukysymyksiä syntyy esimerkiksi vaikuttajan ja poliitikon roolien risteyksessä.

Kutsumme työpajaan esitelmiä, jotka käsittelevät vaikuttajaviestintää esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

– Vaikuttajaviestintä suhteessa vastuulliseen kuluttamiseen, sijoittamiseen ja yritystoimintaan
– Vaikuttajien valta ja vastuu roolimalleina, asiantuntijoina, suosittelijoina
– Valta- ja vastuukysymykset yritysten ja vaikuttajien sekä vaikuttajien ja seuraajien välillä
– Vaikuttaminen työnä – riskit, oikeudet, velvollisuudet
– Yksityisyys ja julkisuus; autenttisuus ja valevaikuttaminen
– Haavoittuvat ryhmät (esim. lapset) vaikuttajaviestinnän kentällä
– Vaikuttajat julkisen sektorin viestinnässä ja politiikassa
– Alustojen valta ja vastuu
– Vaikuttajuuden vaikuttimet ja kohteet (yhteiskunnalliset, poliittiset, kaupalliset…)

Työpaja järjestetään paikan päällä Vaasassa. Työpaja koostuu lyhyistä esityksistä, vertaispalautteesta ja keskustelusta. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.